[Abaqus cơ bản] What's new in Abaqus 2018

Tài liệu chính thức của 3DS đề cập những thay đổi của phần mềm Abaqus 2018.  bản cài phần mềm Abaqus 2018 có thể tải về ở đây.
Tải về tài liệu: Tại đây