Phần mềm CATIA

Showing posts with label Phần mềm CATIA. Show all posts
Showing posts with label Phần mềm CATIA. Show all posts

Phần mềm CATIA V5-6R2017

Phần mềm CATIA V5-6R2017 CATIA được viết tắt từ cụm từ (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application), có nghĩa là “Xử lý tương tác trong không g...