Tài liệu SSCNC

Showing posts with label Tài liệu SSCNC. Show all posts
Showing posts with label Tài liệu SSCNC. Show all posts

Video hướng dẫn cách xuất chương trình từ NX CAM sang SSCNC

Video hướng dẫn cách xuất chương trình từ NX CAM sang SSCNC Đây là video hướng dẫn cụ thể cách xuất một chương trình gồm nhiều nguyên công từ NX để đổ vào máy Fanuc của SSCNC. Các nguyên công được...