google app script

Showing posts with label google app script. Show all posts
Showing posts with label google app script. Show all posts

Giới thiệu chung về Google App Script

Giới thiệu chung về Google App Script Google Apps Script là một ngôn ngữ kịch bản JavaScript điện toán đám mây cho phép bạn mở rộng Google Apps và xây dựng các ứng dụng w...