Thư viện CAD

Showing posts with label Thư viện CAD. Show all posts
Showing posts with label Thư viện CAD. Show all posts

Tổng hợp 50 trang web tốt nhất để tải file 3D miễn phí các phần mềm CAD

Tổng hợp 50 trang web tốt nhất để tải file 3D miễn phí các phần mềm CAD Tìm kiếm các mô hình 3D miễn phí để tải về? Kiểm tra 50 trang web tải xuống và lưu trữ 3D tốt nhất năm 2018 để nhận các tệp STL, OBj, 3D,...

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 9)

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 9) Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ phần 5 của loạt bài chia sẻ 15 mẫu file CAD 2D/3D dùng luyện tập trên mọi phần mềm. Các bạn kéo xuống cuối...

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 8)

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 8) Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ phần 8 của loạt bài chia sẻ 15 mẫu file CAD 2D/3D dùng luyện tập trên mọi phần mềm. Các bạn kéo xuống cuối ...

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 7)

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 7) Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ phần 7 của loạt bài chia sẻ 15 mẫu file CAD 2D/3D dùng luyện tập trên mọi phần mềm. Các bạn kéo xuống cuối...

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 6)

Chia sẻ 15 mẫu bài tập vẽ CAD 2D/3D (Phần 6) Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ phần 6 của loạt bài chia sẻ 15 mẫu file CAD 2D/3D dùng luyện tập trên mọi phần mềm. Các bạn kéo xuống cuối ...