• Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao

Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao, Nguyễn Thị Quốc Dung, PDF, 122 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ZC3k3RbVL0f-HRjCCikPGVfmjiXCzTQo/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1ZC3k3RbVL0f-HRjCCikPGVfmjiXCzTQo/view[/linktai]