Chi tiết máy Tập 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Chi tiết máy Tập 1, Nguyễn Trọng Hiệp, PDF, 212 trang, 14 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1zaCQuyA8v4wogoq0us7S0LOusfxZjlxG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1zaCQuyA8v4wogoq0us7S0LOusfxZjlxG/view[/linktai]