• Tính toán thiết kế hệ thống điều hóa không khí

Tính toán thiết kế hệ thống điều hóa không khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tính toán thiết kế hệ thống điều hóa không khí, Nhiều Tác Giả, PDF, 210 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1vs1G6z8DpHdhEPBTfPHxKvPgdsiGspxT/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1vs1G6z8DpHdhEPBTfPHxKvPgdsiGspxT/view[/linktai]