• Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí 1

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí 1, Lê Văn Uyển, PDF, 272 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1TMluZkWr8x1CA7-nmEtvtxK_7PXQ4aSD/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1TMluZkWr8x1CA7-nmEtvtxK_7PXQ4aSD/view[/linktai]