Thiết kế chi tiết máy trên máy tính

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Thiết kế chi tiết máy trên máy tính, Nguyễn Văn Thiệp, PDF, 207 trang, 31 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xoYYqkD8g-4U7KGkwD0Gkmflr8STFcmx/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xoYYqkD8g-4U7KGkwD0Gkmflr8STFcmx/view[/linktai]