Thang Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Thang Máy, Nguyễn Thanh Sơn, PDF, trang, 72 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1TB9cFPNrmXrBp2MljOtzLCvGQ0UDRg7N/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1TB9cFPNrmXrBp2MljOtzLCvGQ0UDRg7N/view[/linktai]