• Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics

Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Động cơ từ kháng & triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics, Nguyễn Phùng Quang, PDF, 4 trang, 449 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ScMits_7NlyQWPPEMJOKdJ1U2tSQ7hpi/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1ScMits_7NlyQWPPEMJOKdJ1U2tSQ7hpi/view[/linktai]