• Hệ Mờ Và Nơron Trong Kỹ Thuật Điều Khiển

Hệ Mờ Và Nơron Trong Kỹ Thuật Điều Khiển

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Hệ Mờ Và Nơron Trong Kỹ Thuật Điều Khiển, Nguyễn Như Hiền, PDF, 118 trang, 1 MB


NỘI DUNG:

Tự động hoá NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI – 2007 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 6 Chương 1: LÔGIC MỜ..................................................................................... 1 1.1. TỔNG QUAN VỀ LÔGIC MỜ............................................................. 1 1.1.1. Quá trình phát triển của 1ôgic mờ .................................................. 1 1.1.2. Cơ sở toán học của 1ôgic mờ.......................................................... 1 1.1.3. Lôgic mờ là 1ôgic của con người ................................................... 2 1.2. KHÁI NIỆM VỀ TẬP MỜ.................................................................... 3 1.2.1. Tập kinh điển .................................................................................. 3 1.2.3. Các thông số đặc trưng cho tập mờ ................................................ 4 1.2.4. Các dạng hàm liên thuộc của tập mờ.............................................. 5 1.3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP MỜ..................................................... 5 1.3.1. Phép hợp hai tập mờ ....................................................................... 5 1.3.2. Phép giao của hai tập mờ................................................................ 6 1.3.3. Phép bù của một tập mờ ................................................................. 8 1.4. BIẾN NGÔN NGỮ VÀ GIÁ TRỊ CỦA BIẾN NGÔN NGỮ............... 8 1.5. LUẬT HỢP THÀNH MỜ..................................................................... 9 1.5.1. Mệnh đề hợp thành ......................................................................... 9 1.5.2. Mô tả mệnh đề hợp thành ............................................................... 9 1.5.3. Luật hợp thành mờ........................................................................ 10 1.5.4. Các cấu trúc cơ bản của luật hợp thành ........................................ 11 1.5.5. Luật hợp thành đơn có cấu trúc SISO........................................... 12 1.5.7. Luật của nhiều mệnh đề hợp thành ............................................... 19 1.5.7. Luật hợp thành SUM-MIN và SUM-PROD................................. 22 1.6. GIẢI MỜ ............................................................................................. 23 2.6.1. Phương pháp cực đại .................................................................... 24 Chương 2: ĐIỀU KHIỂN MỜ........................................................................ 29 2.1. CẤU TRÚC CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ.......................................... 29 2.1.1. Sơ đồ khối bộ điều khiển mờ........................................................ 29 2.1.2. Phân loại bộ điều khiển mở .......................................................... 30 2.1.3. Các bước tổng hợp bộ điều khiển mờ........................................... 31 2.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN MỞ TĨNH.............................................................. 32 2.2.1. Khái niệm...................................................................................... 32 2.2.2. Thuật toán tổng hợp một bộ điều khiển mờ tĩnh .......................... 32 2.2.3. Tổng hợp bộ điều khiển mờ tuyến tính từng đoạn........................ 33 2.3. BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ ĐỘNG............................................................ 35 2.4. THIẾT KẾ HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG PIIẦN MỀM MATLAB . 37 2.4.1. Giới thiệu hộp công cụ lôgic mờ .................................................. 37 2.3.2. Ví dụ thiết kế hệ mờ ..................................................................... 41 2.5. HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI (F-PID) ................................................... 45 2.6. HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI MỜ ................................................ 46 2.6.1. Khái niệm...................................................................................... 46 2.6.2. Tổng hợp bộ điều khiển thích nghi mờ ổn định............................ 48 2.7. TỔNG HỢP BỘ ĐIỂU KHIỂN MỜ THÍCH NGHI TRÊN CƠ SỞ LÝ THUYẾT THÍCH NGHI KINH ĐIỂN....................................................... 58 2.7.1. Đặt vấn đề..................................................................................... 58 2.7.2. Mô hình toán học của bộ điều khiển mờ ...................................... 60 2.7.3. Xây dựng cơ cấu thích nghi cho bộ điều khiển mờ...................... 66 2.7.4. Một số ứng dụng điều khiển các đối tượng công nghiệp.............. 70 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NƠRON............................................75 3.1. NƠRON SINH HỌC ........................................................................... 75 3.1.1. Chức năng, tổ chức và hoạt động của bộ não con người .............. 75 3.1.2. Mạng nơron sinh học .................................................................... 76 3.2. MẠNG NƠRON NHÂN TẠO ............................................................ 77 3.2.1. Khái niệm...................................................................................... 77 3.2.2. Mô hình nơron .............................................................................. 80 3.3. CẤU TRÚC MẠNG ............................................................................ 83 3.3.1. Mạng một lớp................................................................................ 83 3.3.2. Mạng nhiều lớp.............................................................................84 3.4. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀO MẠNG ................................................. 87 3.4.1. Mô tả véctơ vào đối với mạng tĩnh...............................................88 3.4.2. Mô tả véctơ vào liên tiếp trong mạng động .................................. 89 3.5. HUẤN LUYỆN MẠNG ...................................................................... 92 3.5.1. Huấn luyện gia tăng ...................................................................... 92 3.5.2 Huấn luyện mạng theo gói............................................................. 94 Chương 4: MẠNG PERCEPTRONS ............................................................. 98 4.1. MỞ ĐẨU ............................................................................................. 98 4.1.1. Mô hình nơron perceptron ............................................................ 98 4.1.2. Kiến trúc mạng perceptron ......................................................... 100 4.2. THIẾT LẬP VÀ MÔ PHỎNG PERCEPTRON TRONG MATLAB100 4.2.1 Thiết lập ....................................................................................... 100 4.2.2. Mô phỏng (sim) .......................................................................... 102 4.2.3. Khởi tạo ...................................................................................... 103 4.3. CÁC LUẬT HỌC .............................................................................. 104 4.3.1. Khái niệm.................................................................................... 104 4.3.2. Luật học Perceptron (learnp) ...................................................... 105 4.3.3. Huấn luyện mạng (train)............................................................. 107 4.4. CÁC HẠN CHẾ CỦA PERCEPTRON ............................................ 111 4.5. SỬ DỤNG GIAO DIỆN ĐỒ HỌA ĐỂ KHẢO SÁT MẠNG NƠRON .................................................................................................................. 112 4.5.1. Giới thiệu về GUI ....................................................................... 112 4.5.2. Thiết lập mạng Perceptron (nntool)............................................ 113 4.5.3. Huấn luyện mạng ........................................................................ 115 4.5.4. Xuất kết quả Perceptron ra vùng làm việc..................................116 4.5.5. Xoá cửa sổ dữ liệu mạng (Network/Data Window) ................... 117 4.5.6 Nhập từ dòng lệnh ....................................................................... 117 4.5.7. Cất biến vào file và nạp lại nó .................................................... 118 Chương 5: MẠNG TUYẾN TÍNH ............................................................... 119 5.1. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 119 5.1.1. Khái niệm.................................................................................... 119 5.1.2. Mô hình nơron ............................................................................ 119 5.2. CẤU TRÚC MẠNG .......................................................................... 120 5.2.1. Cấu trúc....................................................................................... 120 5.2.2. Khởi tạo nơron tuyến tính (Newlin) ........................................... 121 5.3. THUẬT TOÁN CỰC TIỂU TRUNG BÌNH BÌNH PHƯƠNG SAI LỆCH ........................................................................................................ 122 5.4. THIẾT KẾ HỆ TUYẾN TÍNH .......................................................... 123 5.5. MẠNG TUYẾN TÍNH CÓ TRỄ....................................................... 123 5.5.1 Mắt trễ.......................................................................................... 123 5.5.2. Thuật toán LMS (learnwh) ......................................................... 123 5.5.3. Sự phân loại tuyến tính (train) .................................................... 125 5.6. MỘT SÓ HẠN CHẾ CỦA MẠNG TUYẾN TÍNH.......................... 126 Chương 6: HỆ MỜ - NƠRON (FUZZY-NEURAL).................................... 128 6.1 SỰ KẾT HỢP GIỮA LOGIC MỜ VÀ MẠNG NƠRON .................. 128 6.1.1 Khái niệm..................................................................................... 128 6.1.2. Kết hợp điều khiển mờ và mạng nơron ...................................... 129 6.2. NƠRON MỜ...................................................................................... 133 6.3. HUẤN LUYỆN MẠNG NƠRON-MỜ............................................. 135 6.4. SỬ DỤNG CÔNG CỤ ANFIS TRONG MATLAB ĐỂ THIẾT KẾ HỆ MỜ - NƠRON (ANFIS and the ANFIS Editor GUI)............................... 139 6.4.1. Khái niệm.................................................................................... 139 6.4.2. Mô hình học và suy diễn mờ thông qua ANFIS (Model Learning and Inferencc Through ANFIS)............................................................ 140 6.4.3. Xác nhận dữ liệu huấn luyện (Familiarity Brecds Validation)... 141 6.5. SỬ DỤNG BỘ SOẠN THẢO ANFIS GUI ...................................... 143 6.5.1. Các chức năng của ANFIS GUI ................................................. 143 6.5.2. Khuôn dạng dữ liệu và bộ soạn thảo ANFIS GUI: kiểm tra và huấn luyện (Data Formalities and the ANFIS Editor GUI: Checking and Training) ............................................................................................... 144 6.5.3. Một số ví dụ................................................................................ 145 6.6. SOẠN THẢO ANFIS TỪ DÒNG LỆNH ......................................... 153 6.7. THÔNG TIN THÊM VỀ ANFIS VÀ BỘ SOẠN THẢO ANFIS EDITOR GUI............................................................................................ 157 6.7.1. Dữ liệu huấn luyện (Training Data)............................................ 158 6.7.2. Cấu trúc đầu vào FIS (Input FIS Structure)................................ 158 6.7.3. Các tùy chọn huấn luyện (Training Options) ............................. 159 6.7.4 Tuỳ chọn hiển thị Display Options .............................................. 159 6.7.5. Phương pháp huấn luyện (Method) ............................................ 160 6.7.6. Cấu trúc đầu ra FIS cho dữ liệu huấn 1uyện............................... 160 6.7.7. Sai số huấn luyện ........................................................................ 160 6.7.8. Bước tính (Step-size) .................................................................. 160 6.7.9. Dữ liệu kiểm tra (Checking Data)............................................... 161 6.7.10. Cấu trúc đầu ra FIS cho dữ liệu kiểm tra (Output FIS Structure for Checking Data) ............................................................................... 162 6.7.11. Sai số kiểm tra (Checking Error) .............................................. 162 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 163 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, các hệ thống mờ và mạng nơ ron ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực điều khiển và tự động hoá, hệ mờ và mạng nơ ron ngày càng chiếm ưu thế và đã mang lại nhiều lợi ích to lớn. Với ưu điểm cơ bản là có thể xứ lý với độ chính xác cao những thông tin "không chính xác" hệ mờ và mạng nơron là cơ sở của hệ "điều khiển thông minh" và "trí tuệ nhân tạo". Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và ứng dụng lôgic mờ và mạng nơ ron của đông đảo bạn đọc, được sự cổ vũ và động viên của BGH trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chúng tôi đã mạnh dạn viết cuốn sách "Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển". Cuốn sách được viết dựa trên các bài giảng về hệ thống điều khiển thông minh cho học viên cao học ngành Tự động hoá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Cuốn sách không phân tích quá sâu những vấn đề lý thuyết phức tạp mà chỉ cung cấp cho bạn đọc những nội dung rất cơ bản về Hệ mờ, mạng nơ ron nhân tạo và hệ Mờ-nơron. Mục tiêu cao hơn là giúp bạn đọc biết cách khai thác những công cụ sẵn có của phần mềm MATLAB để phân tích, thiết kế các bộ điều khiển mờ, nơron nhằm điều khiển các đối tượng trong công nghiệp. Mỗi phần đều có các ví dụ cụ thể để hướng dẫn thiết kế. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, sinh viên ngành Điều khiển, các kỹ sư ngành Điện, Công nghệ thông tin và các nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực điều khiển mờ và mạng nơron. Trong quá trình biên soạn, không tránh khỏi còn nhiều sai sót. Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến các của đồng nghiệp và bạn đọc gần, xa. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2006 Các tác giả Chương 1 LÔGIC MỜ 1.1. TỔNG QUAN VỀ LÔGIC MỜ 1.1.1. Quá trình phát triển của 1ôgic mờ Từ năm 1965 đã ra đời một lý thuyết mới đó là lý thuyết tập mờ (Fuzzy set theory) đo giáo sư Lofti A. Zadeh ở trường đại học Califonia - Mỹ đưa ra. Từ khi lý thuyết đó ra đời nó được phát triển mạnh mẽ qua các công trình khoa học của các nhà khoa học như: Năm 1972 GS Terano và Asai thiết lập ra cơ sở nghiên cứu hệ thống điều khiển mờ ở Nhật, năm 1980 hãng Smith Co. bắt đầu nghiên cứu điều khiển mờ cho lò hơi... Những năm đầu thập kỷ 90 cho đến nay hệ thống điều khiển mờ và mạng nơron (Fuzzy system and neural network) được các nhà khoa học, các kỹ sư và sinh viên trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật đặc biệt quan tâm và ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Tập mờ và lôgic mờ đã dựa trên các thông tin "không đầy đủ, về đối tượng để điều khiển đầy đủ về đối tượng một cách chính xác. Các công ty của Nhật bắt đầu dùng lôgic mờ vào kỹ thuật điều khiển từ năm 1980. Nhưng do các phần cứng chuẩn tính toán theo giải thuật 1ôgic mờ rất kém nên hầu hết các ứng dụng đều dùng các phần cứng chuyên về lôgic mờ. Một trong những ứng dụng dùng lôgic mờ đầu tiên tại đây là nhà máy xử lý nước của Fuji Electric vào năm 1983, hệ thống xe điện ngầm của Hitachi vào năm 1987. 1.1.2. Cơ sở toán học của 1ôgic mờ Lôgic mờ và xác xuất thông kê đều nói về sự không chắn chắn. Tuy nhiên mỗi lĩnh vực định nghĩa một khái niệm khác nhau về đối tượng. Trong xác suất thống kê sự không chắc chắn liên quan đến sự xuất hiện của một sự kiện chắc chắn" nào đó. Ví dụ: Xác suất viên đạn trúng đích là 0, Bản thân của sự kiện "trúng đích" đã được định nghĩa rõ ràng, sự không 1 chắc chắn ở đây là có trúng đích hay không và được định lượng bởi mức độ xác suất (trong trường hợp này là 0,8). Loại phát biểu này có thể được xử lý và kết hợp với các phát biểu khác bằng phương pháp thống kê, như là xác suất có điều kiện chẳng hạn. Sự không chắc chắn trong ngữ nghĩa, liên quan đến ngôn ngữ của con người, đó là sự không chính xác trong các từ ngữ mà con người dùng để ước lượng vấn đề và rút ra kết luận. Ví dụ như các từ mô tả nhiệt độ "nóng", "lạnh", "ấm"sẽ không có một giá trị chính xác nào để gán cho các từ này, các khái niệm này cũng khác nhau đối với những người khác nhau (là lạnh đối với người này nhưng không lạnh đối với người khác). Mặc dù các khái niệm không được định nghĩa chính xác nhưng con người vẫn có thể sử dụng chúng cho các ước lượng và quyết định phức tạp. Bằng sự trừu tượng và óc suy nghĩ, con người có thể giải quyết câu nói mang ngữ cảnh phức tạp mà rất khó có thể mô hình bởi toán học chính xác. Sự không chắc chắn theo ngữ vựng: Như đã nói trên, mặc dù dùng những phát biểu không mang tính định lượng nhưng con người vẫn có thể thành công trong các ước lượng phức tạp. Trong nhiều trường hợp, con người dùng sự không chắc chắn này để tăng thêm độ linh hoạt. Như trong hầu hết xã hội, hệ thống luật pháp bao gồm một số luật, mỗi luật mô tả một tình huống. Ví dụ một luật quy định tội trộm xe phải bị tù 2 năm, một luật khác lại giảm nhẹ trách nhiệm. Và trong một phiên tòa, chánh án phải quyết định số ngày phạt tù của tên trộm dựa trên mức độ rượu trong người, trước đây có tiền án hay tiền sự không,... từ đó kết hợp lại đưa ra một quyết định công bằng. 1.1.3. Lôgic mờ là 1ôgic của con người Trong thực tế, ta không định nghĩa một luật cho một trường hợp mà định nghĩa một số luật cho các trường hợp nhất định. Khi đó những luật này là những điểm rời rạc của một tập các trường hợp liên tục và con người xấp xỉ chúng. Gặp một tình huống cụ thể, con người sẽ kết hợp những luật mô tả các tình huống tương tự. Sự xấp xỉ này dựa trên sự linh hoạt của các từ ngữ cấu tạo nên luật, cũng như sự trừu tượng và sự suy nghĩ dựa trên sự linh hoạt trong lôgic của con người. Để thực thi lôgic của con người trong kỹ thuật cần phải có một mô hình toán học của nó. Từ đó lôgic mờ ra đời như một mô hình toán học cho phép 2 mô tả các quá trình quyết định và ước lượng của con người theo dạng giải thuật. Dĩ nhiên cũng có giới hạn, đó là lôgic mờ không thể bắt chước trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của con người. Tuy nhiên, lôgic mờ cho phép ta rút ra kết luận khi gặp những tình huống không có mô tả trong luật nhưng có sư tương đương. Vì vậy, nếu ta mô tả những mong muốn của mình đối với hệ thống trong những trường hợp cụ thể vào luật thì lôgic mờ sẽ tạo ra giải pháp dựa trên tất cả những mong muốn đó. 1.2. KHÁI NIỆM VỀ TẬP MỜ 1.2.1. Tập kinh điển Khái niệm tập hợp được hình thành trên nền tảng lôgic và được định nghĩa như là sự sắp xếp chung các đối tượng có cùng tính chất, được gọi là phần tử của tập hợp đó. Cho một tập hợp A, một phần tử x thuộc A được ký hiệu: x ∈ A. Thông thường ta dùng hai cách để biểu diễn tập hợp kinh điển, đó là: Liệt kê các phần tử của tập họp, ví dụ tập A 1 = {xe đạp, xe máy, xe ca, xe tải}; - Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất tổng quát của các phần tử, ví dụ: tập các số thực (R), Tập các số tự nhiên (N). Để biểu diễn một tập hợp A trên tập nền X, ta dùng hàm thuộc μ A (x), với: μA(x) = 1 khi x ∈ A 0 khi x ∉ A μ A (x) chỉ nhận một trong 2 giá trị "1" hoặc "0" ký hiệu = {x ∈X| x thoả mãn một số tính chất nào đó}. Ta nói: Tập A được định nghĩa trên tập nền X. Hình 1.1 mô tả hàm phụ thuộc μ A (x) của tập các số thực từ -5 đến 5. A = {x∈R|5 ≤ x ≤ 5} 1.2.2. Định nghĩa tập mờ Trong khái niệm tập hợp kinh điển hàm phụ thuộc μ A (x) của tập A, chỉ có một trong hai giá trị là "1" nếu x∈A hoặc "0" nếu x∉A. 3 Cách biểu diễn hàm phụ thuộc như trên sẽ không phù hợp với những tập được mô tả "mờ" như tập B gồm các số thực gần bằng 5: B = {x∈R| x≈5}. Khi đó ta không thể khẳng định chắc chắn số 4 có thuộc B hay không? mà chỉ có thể nói nó thuộc B gao nhiêu phần trăm. Để trả lời được câu hỏi này, ta phải coi hàm phụ thuộc μ B (x) có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 tức là: 0 ≤ μ B (x) ≤ 1. Từ phân tích trên ta có định nghĩa: Tập mờ B xác định trên tập kinh điển M là một tập mà một phần tử của nó được biểu diễn bởi một cặp giá trị (x,μ B (x)). Trong đó x ∈M và μ B (x) là ánh xạ. Ánh xạ μ B (x) được gọi là hàm liên thuộc của tập mờ B. Tập kinh điển M được gọi là cơ sở của tập mờ B. 1.2.3. Các thông số đặc trưng cho tập mờ Các thông số đặc trưng cho tập mờ là độ cao, miền xác định và miền tin cậy (hình 1.3) + Độ cao của một tập mờ B (Định nghĩa trên cơ sở M) là giá trị lớn nhất trong các giá trị của hàm liên thuộc: H = SUP Mx ∈ μ B )(x Một tập mờ có ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1 được gọi là tập mờ chính tắc (H = 1). Ngược lại, một tập mờ B với H < 1 gọi là tập mờ không chính tắc. + Miền xác định của tập mờ B (Định nghĩa trên cơ sở M) được ký hiệu bởi S là tập con của M có giá trị hàm liên thuộc khác không: 4 (x) > 0}. + Miền tin cậy của tập mờ B (định nghĩa trên cơ sở M) được ký hiệu bởi T, là tập con của M có giá trị hàm liên thuộc bằng 1: T= {x ∈M| μ B (X) = 1}. 1.2.4. Các dạng hàm liên thuộc của tập mờ Có rất nhiều cách khác nhau để biểu diễn hàm liên thuộc của tập mờ. Dưới đây là một số dạng hàm liên thuộc thông dụng: + Hàm liên thuộc hình tam giác (hình 1.4a); + Hàm liên thuộc hình thang (hình 1.4b); + Hàm liên thuộc dạng Gauss (hình l.4c); + Hàm liên thuộc dạng Sign (hình 1.4d); + Hàm Sigmoidal (hình 1.4e); + Hàm hình chuông (hình 1.4f). Hình 1.4. Các dạng hàm liên thuộc của tập mờ 1.3. CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP MỜ Trên tập mờ có 3 phép toán cơ bản là phép hợp, phép giao, và phép bù. 1.3.1. Phép hợp hai tập mờ S = {x ∈M| μ B 5 Hình 1.5. Hợp của hai tập mờ có cùng cơ sở theo quy tắc Max (a), theo Lukasiewwiez (b) Hợp của hai tập mờ A và B có cùng cơ sở M là một tập mờ cùng xác định trên cơ sở M với hàm liên thuộc được xác định theo một trong các công thức sau: 1. μ A (x) = Max{μ A (x), μ B (x)}; .2 μ A ∪ B ∪ B (x) = min {1, μ A (x) + μ B (x)} phép hợp Lukasiewiez); 3. μ A ∪ B (x) = max{μ A (x), μ B (x)} khi min{μ A (x), 1 khi min{μ A (x), μ B (x)} ≠ 0 μ B (x)}=0 4. μA∪B(x) = μA(x) + μB(x) 1 + μA(x) + μB(x) (Tổng Einstein) 5. μ A (x) = μ A (x) = μ B (x) - μ A (x)μ A (x) (tổng trực tiếp). Chú ý: Có nhiều công thức khác nhau được dùng để tính hàm liên thuộc μ A ∪ B ∪ B (x) của hai tập mờ. Song trong kỹ thuật điều khiển mờ ta chủ yếu dùng 2 công thức hợp, đó là lấy Max và phép hợp Lukasiewiez. b/ Hợp hai tập mờ khác cơ sở Để thực hiện phép hợp 2 tập mờ khác cơ sở, về nguyên tắc ta phải đưa chúng về cùng một cơ sở. Xét tập mờ A với hàm liên thuộc μ A (x) được định nghĩa trên cơ sở M và B với hàm liên thuộc μ B (x) được định nghĩa trên cơ sở N, hợp của 2 tập mờ A và B là một tập mờ xác định trên cơ sở MxN với hàm liên thuộc: μ A (x, y) = Max {μ A (x, y), μ B (x, y)} Với μ A ∪ B (x, y) = μ A (x) với mọi y ∈N và μ B (x, y) = μ B (y) với mọi x ∈ M. 1.3.2. Phép giao của hai tập mờ a/ Hợp của hai lập mờ có cùng cơ sở 6 a/ Giao hai tập mờ cùng cơ sở Hình 1.6. Giao của hai tập mờ có cùng cơ sở theo quy tắc Min (a) và theo tích đại số (b) Giao của hai tập mờ A và B có cùng cơ sở M là một tập mờ cũng xác định trên cơ sở M với hàm liên thuộc μ A (x) được tính: 1, μ A ∩ B (x) = Min {μ A (x), μ B (x)}; 2. μ A ∩ B ∩ B (x) = μ A (x).μ B (x) (tích đại số); cũng giống như trong phép hợp, trong kỹ thuật điều khiển chủ yếu ta sử dụng công thức 1 và công thức 2 để thực hiện phép giao 2 tập mờ. b/ Giao hai tập mờ khác cơ sở Để thực hiện phép giao 2 tập mờ khác cơ sở, ta cần phải đưa về cùng cơ sở. Khi đó, giao của tập mờ A có hàm liên thuộc μ A (x) định nghĩa trên cơ sở M với tập mờ B có hàm liên thuộc μ B (x) định nghĩa trên cơ sở N là một tập mờ xác định trên cơ sở M x N có hàm liên thuộc được tính: μ A ∩ B (x, y) = MIN{μ A (x, y), μ B (x, y)} 7 (x, Trong đó: μ A (x, y) = μ A (x) với mọi y ∈N và μ B y) = μ B (x) với mọi x ∈M. 1.3.3. Phép bù của một tập mờ Bù của tập mờ A có cơ sở M và hàm liên thuộc μ A (x) là một tập mờ A C xác định trên cùng cơ sở M với hàm liên thuộc: μ A (x) = 1- μ A (x) 1.4. BIẾN NGÔN NGỮ VÀ GIÁ TRỊ CỦA BIẾN NGÔN NGỮ Thực tế hàng ngày chúng ta luôn dùng các từ ngữ, lời nói để mô tả các biến. Ví dụ khi ta nói: "Điện áp cao quá", "xe chạy nhanh quá",... như vậy biến "Điện áp", biến "Tốc độ xe",... nhận các giá trị từ "nhanh" đến "chậm", từ "cao" đến "thấp". Ở dạng tường minh, các biến này nhận các giá trị cụ thể (rõ) như điện áp bằng 200 V, 250 V...; tốc độ xe bằng 60 km/h, 90 km/h... Khi các biến nhận các giá trị không rõ ràng như "cao", "rất cao" "nhanh", "hơi nhanh"... ta không thể dùng các giá trị rõ để mô tả được mà phải sử dụng một số khái niệm mới để mô tả gọi là biến ngôn ngữ. Mộ biến có thể gán bởi các từ trong ngôn ngữ tự nhiên làm giá trị của nó gọi là biến ngôn ngữ. Một biến ngôn ngữ thường bao gồm 4 thông số: X, T, U, M. Với: + X: Tên của biến ngôn ngữ; + T: Tập của các giá trị ngôn ngữ; + U: Không gian nền mà trên đó biến ngôn ngữ X nhận các giá trị rõ; + M: Chỉ ra sự phân bố của T trên U. Ví dụ: Biến ngôn ngữ "Tốc độ xe" có tập các giá trị ngôn ngữ là rất chậm, chậm, trung bình, nhanh, rất nhanh, không gian nền của biến là tập các số thực dương. Vậy biến tốc độ xe có 2 miền giá trị khác nhau: - Miền các giá trị ngôn ngữ N = [rất chậm, chậm, trung bình, nhanh, rất nhanh]. - Miền các giá trị vật lý V = {x∈R (x≥0)}. Mỗi giá trị ngôn ngữ (mỗi phần tử của Ni có tập nền là miền giá trị vật lý V. Từ một giá trị vật lý của biến ngôn ngữ ta có được một véctơ μ gồm các độ phụ thuộc của x: 8 1.5. LUẬT HỢP THÀNH MỜ 1.5.1. Mệnh đề hợp thành Xét hai biến ngôn ngữ χ và γ; Biến χ nhận giá trị (mờ) A có hàm liên thuộc μ A (x) và γ nhận giá trị (mờ) B có hàm liên thuộc μ B (x) thì hai biểu thức: χ = A; γ = B được gọi là hai mệnh đề. Luật Điều khiển: nếu χ = A thì γ = B được gọi là mệnh đề hợp thành.Trong đó χ = A gọi là mệnh đề điều kiện và γ = B gọi là mệnh đề kết luận. Một mệnh đề hợp thành có thể có nhiều mệnh đề điều kiện và nhiều mệnh đề kết luận, các mệnh đề liên kết với nhau bằng toán tử "và". Dựa vào số mệnh đề điều kiện và số mệnh đề kết luận trong một mệnh đề hợp thành mà ta phân chúng thành các cấu trúc khác nhau: - Cấu trúc SISO (một vào, một ra): Chỉ có một mệnh đề điều kiện và một mệnh đề kết luận. Ví dụ: nếu χ = A thì γ = B. - Cấu trúc MISO (Nhiều vào, một ra): Có từ 2 mệnh đề điều kiện trở lên và một mệnh đề kết luận. Ví dụ: nếu χ 1 = A 1 và χ 2 = A 2 thì γ = B. - Cấu trúc MIMO (Nhiều vào, nhiều ra): Có ít nhất 2 mệnh đề điều kiện và 2 mệnh đề kết luận. Ví dụ: nếu χ 1 = A 1 và χ 2 = A 2 thì γ 1 = B 1 và γ 2 = B 2 1.5.2. Mô tả mệnh đề hợp thành X → μT = [μ rất chậm μ chậm μ trung bình μ nhanh μ rất nhanh ] ánh xạ trên được gọi là quá trình fuzzy hoá giá trị rõ x. Ví dụ: ứng với tốc độ 50 km/h ta có 9 có độ phụ thuộc μ A (x 0 ) đối với tập mờ A của mệnh đề điều kiện, ta xác định được độ thoả mãn mệnh đề kết luận. Biểu diễn độ thoả mãn của mệnh đề kết luận như một tập mờ B' cùng cơ sở với B thì mệnh đề hợp thành chính là ánh xạ: μ A (x 0 ) → μ B (y). Ánh xạ này chỉ ra rằng mệnh đề hợp thành là một tập mà mỗi phần tử là một giá trị (μ A (x 0 ), μ B' (y)) tức là mỗi phần tử là một tập mờ. Mô tả mệnh đề hợp thành tức là mô tả ánh xạ trên. Ánh xạ (μ A (x 0 ), μ B' (y)) được gọi là hàm liên thuộc của luật hợp thành. Để xây dựng μ B' (y) đã có rất nhiều ý kiến khác nhau. Trong kỹ thuật điều khiển ta thường sử dụng nguyên tắc của Mamdani "Độ phụ thuộc của kết luận không được lớn hơn độ phụ thuộc của điều kiện"? Từ nguyên tắc đó ta có hai công thức xác định hàm liên thuộc cho mệnh đề hợp thành A => B: 1. công thức MIN: μ A=>B (x, y) = MIN{μ A (x), μ B (y)} 2. công thức PROD: μ A=>B (x, y) = μ A (x)μ B (xy 1.5.3. Luật hợp thành mờ Luật hợp thành là tên chung gọi mô hình R biểu diễn (một hay nhiều) hàm liên thuộc μ A=>B (x, y) cho (một hay nhiều) mệnh đề hợp thành A ⇒ B. Một luật hợp thành chỉ có 1 mệnh đề hợp thành gọi là luật hợp thành đơn, có từ 2 mệnh đề hợp thành trở lên gọi là luật hợp thành phức. Xét luật hợp thành R gồm 3 mệnh đề hợp thành: R 1 : Nếu x = A 1 Thì y = B 1 hoặc R 2 : Nếu x = A 2 Thì y = B 2 hoặc R 3 : Nếu x = A 3 Thì y = B 3 hoặc Xét mệnh đề hợp thành: nếu χ = A thì γ - B; Từ một giá trị x 0 Hình 1.9. Mô tả hàm liên thuộc của luật hợp thành 10 Với mỗi giá trị rõ x 0 của biến ngôn ngữ đầu vào, ta có 3 tập mờ ứng với 3 mệnh đề hợp thành R 1 , R 2 , R 3 của luật hợp thành R. Gọi hàm liên thuộc của các tập mờ đầu ra là: μ ' )( ; μ ' )( ; μ ' )( thì giá trị của luật hợp thành R 1 2 3 ứng với x 0 B y B y B y là tập mờ B' thu được qua phép hợp 3 tập mờ: B' = B' 1 ∪ B' 2 ∪ B' 3 . Tuỳ theo cách thu nhận các hàm liên thuộc μ ' )( ; μ ' )( ; μ ' )( và 1 2 3 phương pháp thực hiện phép hợp để nhận tập mờ B' mà ta có tên gọi các luật hợp thành khác nhau: - Luật hợp thành MAX-MIN nếu ' )( 1 B y B y B y μ B y ; μ B 2 ' )( y ; μ B 3 ' )( y thu được qua phép lấy Min còn phép hợp thực hiện theo luật Max; - Luật hợp thành MAX-PROD nếu μ B 1 ' )( y ; μ B 2 ' )( y ; μ B 3 ' )( y thu được qua phép PROD còn phép hợp thực hiện theo luật Max; - Luật hợp thành SUM-MIN nếu μ B 1 ' )( y ; μ B 2 ' )( y ; μ B 3 ' )( y thu được qua phép lấy Min còn phép hợp thực hiện theo luật SUM; - Luật hợp thành SUM - PROD nếu μ ' )( ; μ ' )( ; μ ' )( thu được 1 2 3 qua phép lấy PROD còn phép hợp thực hiện theo Lukasiewicz. Vậy, để xác định hàm liên thuộc μ B' B y B y B y (y) của giá trị đầu ra B' của luật hợp thành có n mệnh đề hợp thành R 1 , R 2 ,... ta thực hiện theo các bước sau: + Xác định độ thoả mãn h j . + Tính μ ' )( ; μ ' )( ; μ ' )( theo quy tắc min hoặc Prod 1 2 3 ' )( B y B y B y μ B j y = Min{u A (x 0 ), μ i }= Min {h j μ } hoặc )(y j B )(y , B j )(y μ B = μ A (x 0 ). μ B j = h j μ . + xác định μ B' )(y . B j )(y μ 1.5.4. Các cấu trúc cơ bản của luật hợp thành Ta sẽ khảo sát hai cấu trúc cơ bản của luật hợp thành, đó là cấu trúc SISO và cấu trúc MISO. (y) bằng cách thực hiện phép hợp các B ' j )( y 11 + Cấu trúc SISO là cấu trúc trong đó luật hợp thành có các mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận là các mệnh đề đơn. Ví dụ: R 1 : nếu χ = A l thì γ = B 1 hoặc R 2 : nếu χ = A 2 thì γ = B 2 . + Cấu trúc MISO là cấu trúc trong đó luật hợp thành có các mệnh đề điều kiện là mệnh đề phức và mệnh đề kết luận là mệnh đề đơn. Ví dụ: R 1 : nếu χ 1 = A 1 và χ 2 = B 1 thì γ = C 1 hoặc R 2 : nếu χ 1 = A 2 và χ 2 = B 2 thì γ = C 2 . 1.5.5. Luật hợp thành đơn có cấu trúc SISO a) Luật hợp thành MIN Luật hợp thành MIN là tên gọi mô hình (ma trận) R của mệnh đề hợp thành A⇒B khi hàm liên thuộc μ A=>B (x, y) của nó được xây dựng theo quy tắc MIN. Xét luật hợp thành chỉ có 1 mệnh đề: Nếu χ = A thì γ = B Để xây dựng R, trước tiên hai hàm liên thuộc μ A (x) và μ B (y) được rời rạc hoá với tần số rời rạc đủ nhỏ để không bị mất thông tin. Ví dụ: μ A (x), μ B (y) được rời rạc hoá tại các điểm: x ∈{10, 20, 30, 40, 50} y ∈{0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9}. Với các điểm rời rạc này thì theo μ A=>B (20; 0.7) = μ R (20; 0.7)=MIN{μ A (20),μ b (0.7)}=MIN{0.5; 1}= 0.5 μ A=>B (30; 0.7) = μ R (30; 0.7)=MIN{μ A (30),μ b (0.7)}= MIN{1; 1}= 1 ............................ Hình 1.10. Rời rạc hoá các hàm liên thuộc 12 = 20, tín hiệu đầu ra B' có hàm liên thuộc: μ B' (y) = μ R (20, y) = {0; 0.5; 0.5; 0.5; 0}. Để thuận tiện cho việc xác định hàm liên thuộc của tín hiệu ra dưới dạng nhân ma trận, ta định nghĩa một ma trận T = {a 1 a 2 ...} ma trận này chỉ có một phần tử bằng 1 còn các phần tử khác đều bằng 0. Ví dụ với tập 5 phần tử cho tín hiệu đầu vào xử {10; 20; 30; 40; 50} thì ứng với x 0 = 20 (phần tử thứ hai) ta có: a = (0 1 0 0 0) Và khi đó μ B' (y) = μ R (x 0 , y) = aT. R = {0 0.5 0.5 0.5 0}. Tổng quát cho một giá trị rõ x 0 bất kỳ x 0 ∈ X = {10 20 30 40 50} tại đầu vào véctơ chuyển vị có dạng: aT = (a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 ) trong đó chỉ có một phần tử a; duy nhất có chỉ số i là chỉ số của x 0 trong X có giá trị bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng 0. Hàm liên thuộc m B' (y) dưới dạng rời rạc được xác định: Nhóm tất cả các giá trị μ A=>B (x,y) gồm 5 x 5= 25 giá trị, thành ma trận R (được gọi là ma trận hợp thành MIN) gồm 5 hàng 5 cột. Khi tín hiệu đầu vào là một giá trị rõ x 0 (x, y) = μ R 13 Chú ý: Trong biểu thức (1.1) để tính μ B' (y) ta cần cài đặt thuật toán nhân ma trận của đại số tuyến tính, do đó tốc độ xử lý chậm. Để khắc phục nhược điểm này, phép nhân ma trận (1.1) được thay bởi luật MAX-MIN của Zadeh với MAX (phép lấy cực đại) thay vào vị trí phép cộng và MIN (phép lấy cực tiểu) thay vào vị trí phép nhân. Khi đó: l K = max 51 ≤i ≤ min {a i r ki } Kết quả hai phép tính (1.1) và (1.2) với đầu vào là một giá trị rõ hoàn toàn giống nhau. Cũng từ lý do trên mà luật hợp thành MIN còn có tên gọi là luật hợp thành MAX-MIN. b/ Luật hợp thành PROD Tương tự như đã làm với luật hợp thành MIN, ma trận R của luật hợp thành PROD được xây dựng gồm các hàng là m giá trị rời rạc của đầu ra μ B' (y 1 ), μ B' (y 2 ), μ B' (y m ) cho n giá trị rõ đầu vào x n , x n ,...., x n Như Vậy ma trận R sẽ có n hàng và m cột. Xét ví dụ trên cho 5 giá trị đầu vào: {x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 } = {10 20 30 40 50} thì với từng giá trị x i , 5 giá trị của hàm liên thuộc đầu ra tương ứng μ B' (0.5), μ B' (0.6), μ B' (0.7), μ B' (0.8), μ B' (0.9) được liệt kê trong ma trận R được gọi là ma trận hợp thành PROD. Từ ma trận R trên, hàm liên thuộc μ B' (y) của giá trị đầu ra khi đầu vào là giá trị rõ x 4 cũng được xác định bằng công thức: aT = (0, 0, 0, 1, 0) μ B' , y) = aT .R = {0, 0.25, 0.5, 0.25, 0}. Đê rút ngắn thời gian tính và cũng để mở rộng công thức trên cho trường hợp đầu vào là giá trị mờ, phép nhân ma trận T.R cũng được thay bằng luật MAX- PROD của Zadeh như đã làm cho luật hợp thành MIN. Trong đó phép nhân được thực hiện bình thường còn phép lấy cực đại thay vào vị trí của phép cộng. (y) = μ R (x 4 14 R 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 i = 1 10 0 0 0 0 0 i = 2 20 0 0.25 0.5 0.25 0 i = 3 30 0 0.5 1 0.5 0 i = 4 40 0 0.25 0.5 0.25 0 i = 5 50 0 0 0 0 0 c) Thuật toán xây dựng R Từ các phân tích trên, ta rút ra thuật toán xây dựng R cho luật hợp thành đơn có cấu trúc SISO (Nếu χ = A Thì γ = B) như sau: 1- Rời rạc hoá μ A (x) tại n điểm x 1 , x 2 ,...,x n tại m điểm y 1 , y 2 ,...,y n (n có thể khác m) 2- Xây dựng ma trận R gồm n hàng và m cột: 3- Xác định hàm liên thuộc μ B' (y) của đầu ra ứng với giá trị rõ dầu vào x k theo biểu thức: 15 }, k = 1,2,.., m nếu sử dụng công thức MAX-MIN và l K = max ≤1 ni≤ prod {a i r ki }, k = 1,2,.., m nếu sử dụng công thức MAX-PROD. 4- Xác định μ B' (y) theo công thức: μ B' (y) = ( l 1 , l 2 ,...,l m ). Chú ý: (y) thì hàm liên thuộc μ B' (y) của giá trị đầu ra B': μ B' (y) = ( l 1 , l 2 ,...,l m ) cũng được tính theo công thức (2.4) và l k = max ≤1 ni≤ min {a i r ki }, k = 1, 2,..., m trong đó a là véctơ gồm các giá trị rời rạc của hàm liên thuộc μ A' (x) của A' tại các điểm: x ∈ X = {x 1 , x 2 ,...,x n } tức là aT = (μ A' (x 1 ), μ A' (x 2 ),..., μ A' (x n )). của cơ sở A và m điểm rời rạc y 1 , y 2 ,...,y m của cơ sở B ta có hai véctơ: μ A T={μ A (x 1 ), μ A (x 2 ),..., μ A (x n )} và μ A T={μ B (y 1 ), μ B (y 2 ),..., μ B (x m )} theo Zadeh ta có thể xác đinh ngay được R thông qua tích dyadic, tức là tích của một véctơ với một véctơ chuyển vị: R = μ A. T Trong đó nếu quy tắc áp dụng là MAX - MIN thì phép nhân phải được thay bằng phép tính lấy cực tiểu (min), với quy tắc MAX - PROD thì thực hiện phép nhân như bình thường. Ví dụ: Luật điều khiển: Nếu χ = A Thì γ = B. Hãy xây dựng ma trận R của luật μ A⇒B μ B (x, y). trong đó: l K Trong trường hợp đầu vào là giá trị mờ A' với hàm liên thuộc μ A' Giả thiết có n điểm rời rạc x 1 = max min ≤1 ni≤ {a i r ki , x 2 ,...,x n 16 1.5.6. Luật hợp thành đơn có cấu trúc MISO Xét một mệnh đề hợp thành với d mệnh đề điều kiện: Nếu χ 1 = A 1 và χ 2 = A 2 và ... và χ d = A d thì γ = B Bao gồm d biến ngôn ngữ đầu vào χ 1 , χ 2 ,..., χ d và một biến đầu ra γ. Việc mô hình hoá mệnh đề trên cũng được thực hiện tương tự như việc mô hình hoá mệnh đề hợp thành có một điều kiện, trong đó liên kết và giữa các mệnh đề (hay giá trị mờ) được thực hiện bằng phép giao các tập mờ A 1 , T = {0; 0.5; 1; 0.5; 0} Và Với 5 điểm rời rạc của Y (cơ sở của B) {y 1 , y 2 , y 3 ,yx 4 , y 5 } = {0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9} Tương ứng μ B T = {0; 0.5; l; 0.5; 0}. Nếu sử dụng quy tắc MAX-MIN (phép nhân được thay bằng min) ma trận hợp thành R sẽ như sau: Nếu sử dụng quy tắc MAX-PROD (phép nhân thực hiện bình thường) ta có ma trận hợp thành R là: Với 5 điểm rời rạc của X (cơ sở của A) ta có: {x 1 , x 2 , x 3 , x 4 , x 5 } = {10, 20, 30, 40, 50} tương ứng μ A 17 A 2 (x d ), μ B (y) của các mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận. 2- Xác định độ thoả mãn H cho tùng véctơ các giá trị rõ đầu vào là véctơ tổ hợp d điểm mẫu thuộc miền xác định của các hàm liên thuộc μ A (x), (i = 1, 2,.., d). Chẳng hạn với một véctơ các giá trị rõ đầu vào: x = trong đó c i (i= 1,2,...,d) là một trong các điểm mẫu trong miền xác định của μ Ai (x) thì: H = MIN{μ A1 (c 1 ), μ A2 (c 2 ),..., μ Ad (c d )} Hình 1.13. Xây dựng R cho luật hợp thành hai mệnh đề điều kiện 3- Lập R gồm các hàm liên thuộc giá trị mờ đâu ra cho từng véctơ các giá trị đầu vào theo nguyên tắc: μ B' (y)= MIN {H, μ B (y)} Nếu sử dụng quy tắc MAX-MIN μ B' (y)= H, μ B (y) Nếu sử dụng quy tắc MAX-PROD. Chú ý: Đối với luật hợp thành R có d mệnh đề điều kiện không thể biểu diễn dưới dạng ma trận được nữa mà thành một lưới trong không gian d + 1 chiều. Thật vậy, xét một mệnh đề hợp thành với hai mệnh đề điều kiện: Với ,...,A n nhau theo công thúc: μ A1 ∩ A2 (x) = min {μ A1 (x)}. Kết quả của phép giao sẽ là độ thoả mãn H của luật (hình 1-12). Các bước xây dựng luật hợp thành R như sau: 1- Rời rạc hoá miền xác định hàm liên thuộc μ A1 (x 1 ), μ A2 (x 2 ),..., μ Ad (x), μ A2 18 Nếu χ = A và γ = B thì ζ = C Luật hợp thành R của nó có dạng như hình 2.12: R: A ^ B⇒C Các bước xây dựng R như sau: 1. Rời rạc hoá các hàm liên thuộc: - Hàm liên thuộc μ A (x) được rời rạc hoá tại 5 điểm: x∈{1; 2; 3; 4; 5}. - Hàm liên thuộc μ B (y) được rời rạc hoá tạt 5 điểm: y∈{3; 4; 5; 6; 7}. - Hàm liên thuộc μ C (z) được rời rạc hoá tại 5 điểm: z∈{5; 6; 7; 8; 9}. 2. Lập R gồm các hàm liên thuộc cho từng vectơ giá trị đầu vào và ứng với từng cặp điểm đầu vào là một hàm liên thuộc μ C' (z) của biến mờ đầu ra C' (hình 1.14). 1.5.7. Luật của nhiều mệnh đề hợp thành Trong thực tế hầu như không bộ Điều khiển mờ nào chỉ làm việc với một mệnh đề hợp thành mà thông thường với nhiều mệnh đề hợp thành? hay còn gọi là một tập các luật điều khiển R k . sau đây ta sẽ trinh bày cách liên kết các luật điều khiển riêng rẽ R k lại với nhau trong một bộ điều khiển chung và qua đó mà nêu bật được ý nghĩa của ký hiệu "MAX" sử dụng trong tên gọi luật hợp thành như MAX- MIN hay MAX-PROD. a) Luật hợp thành của hai mệnh đề hợp thành 19 ∪ R 2 Ký hiệu hàm liên thuộc của R 1 là μ R1 (x, y) và của R2 là μ R2 (x, y), thì theo công thức μ A ∪ B (x) = max {μ A (x), μ B (x)}. Hàm liên thuộc của R sẽ được xác định: μ R (x, y) = max {μ R1 (x, y), μ R2 (x, y)}. Với một giá trị rõ x 0 tại đầu vào, ta có độ thoả mãn của các mệnh đề điều kiện như sau: Đối với luật điều khiển R 1 : - Độ thoả mãn: H 1 = μ A1 (x 0 ) - Giá trị mờ đầu ra B 1 : μ B1 (y) = min{H 1 , μ B1 (y)}(hình 2.l5a). Đối với luật điều khiển R 2 : - Độ thoả mãn: H 2 = μ A2 (x 0 ) - Giá trị mờ đầu ra B 2 : μ B2 (y) = min{H 2 , μ B2 (y)}(hình 2.l5b). Từ đây ta có: μ R (x 0 , y) = MAX{μ B1 (y), μ B2 (y)} Xét luật điều khiển gồm hai mệnh đề hợp thành: R1: Nếu χ = A 1 thì γ = B 1 hoặc R2: Nếu χ = A 2 thì γ = B 2 Hàm liên thuộc của các tập mờ được mô tả trong hình 2.15. Ký hiệu R là luật hợp thành chung của bộ điều khiển, ta có: R = R 1 Hình 2.15. hàm liên thuộc của luật Điều khiển theo quy tắc MAX-MIN a) Xác định hàm liên thuộc đầu ra của luật Điều khiển thứ nhất. 20 b) Xác định hàm liên thuộc đầu ra của luật điều khiển thứ hai. c) Hàm liên thuộc đầu ra của luật hợp thành. Đó chính là hàm liên thuộc của giá trị mờ đầu ra B' của bộ điều khiển gồm hai luật điều khiển R = R 1 ∪R 2 khi đầu vào là một giá trị rõ x 0 (hình 2.15c). Để xác định luật hợp thành chung R, trước hết hai cơ sở X và Y của các giá trị A 1 , A 2 và B 1 , B 2 được rời rạc hoá, giả sử tại các đi...

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1t3iMrR_SK5Y9qDDi-4mNyYdOWUryHscz/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1t3iMrR_SK5Y9qDDi-4mNyYdOWUryHscz/view[/linktai]