Giáo Trình Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Tự Động Hóa Quá Trình Nhiệt, Hoàng Dương Hùng, PDF, 191 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1xGMKbevtMRSTcmRPF0ZX9m2QccCncZE8/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1xGMKbevtMRSTcmRPF0ZX9m2QccCncZE8/view[/linktai]