Giáo trình môn học Máy bơm và Trạm bơm

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình môn học Máy bơm và Trạm bơm, Nhiều Tác Giả, PDF, 254 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1tX1zmRNUOaV_b99RZyC5erifGXdsSF5S/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1tX1zmRNUOaV_b99RZyC5erifGXdsSF5S/view[/linktai]