Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Kỹ Thuật Thủy Khí, Pgs.Ts.Hoàng Đức Liên, PDF, 276 trang, 4 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1UCx9O_1e7dX3hDZ3ZJve8tuA0h6-n60b/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1UCx9O_1e7dX3hDZ3ZJve8tuA0h6-n60b/view[/linktai]