Giáo Trình Kỹ Thuật Nâng Chuyển

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Kỹ Thuật Nâng Chuyển, Nhiều tác giả, PDF, 89 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1sre_cP_0XdH2XeqHQxcD7hMTXLaVqR2E/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1sre_cP_0XdH2XeqHQxcD7hMTXLaVqR2E/view[/linktai]