[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481

[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481

VMware Workstation là một chương trình chuyên nghiệp để làm việc với các máy ảo. Được thiết kế cho những người đang thử nghiệm phần mềm, nhưng có thể được sử dụng để tạo ra một máy văn phòng làm việc, rất hữu ích khi một kế toán dì Lyuba liên tục phá vỡ một cái gì đó. Hệ thống này có rất nhiều cơ hội, vì vậy bạn có thể tìm thấy một mô tả và đánh giá chi tiết trên Internet địa phương và trên YouTube.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: Installation
Languages: English, Russian [Rinat84]
Treatment: carried out [keygen-ZWT]

Command line parameters:

Silent installation of the Russian version: / S / QR
Silent installation of the English version: / S / QE
Choice of installation location: / D = PATH
Key / D = PATH must be specified most recently
For example: Install.exe / S / QR / D = C: \ MyProgram

Thông tin bản cập nhật:

VMware Workstation 12.5.9
This update of VMware Workstation Pro exposes hardware support for branch target injection mitigation to VMware guests.   This hardware is used by some guest operating systems to mitigate CVE-2018-5715 (also called by the name "Spectre").
For a guest operating system to use hardware support for branch target injection mitigation, the following steps must be taken:
Install this update of VMware Workstation Pro
Ensure that your VM is using Hardware Version 9 or higher.  For best performance, Hardware Version 11 or higher is recommended.
Update your guest operating system with fixes for CVE-2018-5715 (consult the operating system vendor for these updates).
Update the host firmware (or CPU microcode, if host firmware cannot be updated).

VMware Workstation 12.5.8
New host operating systems support.
RHEL 7.4
Oracle Linux 7.3
VMware Workstation 12.5.7
This release of VMware Workstation Pro is a free upgrade for all VMware Workstation 12 Pro users. This release includes some bug fixes and security updates.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481
[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481
[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481
[Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] VMware Workstation 12 Pro 12.5.9.7535481


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)