Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại, Pgs.Ts.Nguyễn Tất Tiến, PDF, 249 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1NGxQBe7v_sfM1fb5G66HqKzvQEqU1_7Z/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1NGxQBe7v_sfM1fb5G66HqKzvQEqU1_7Z/view[/linktai]