Kỹ thuật Sửa Chữa Máy Công Cụ

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kỹ thuật Sửa Chữa Máy Công Cụ, Lưu Văn Nhang, PDF, 69 trang, 1 MB


NỘI DUNG:

Giáo trình Công nghệ sửa chữa máy công cụ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... 2 Môc lôc Môc lôc ................................................................................................................. 2 Chư¬ng I: Hưíng dÉn th ̧o m ̧y ........................................................................ 4 1.1. Huíng dÉn chung khi th ̧o m ̧y .............................................................. 4 1.2. Huíng dÉn th ̧o mét sè chi tiÕt th«ng dông ............................................ 6 1.3. Röa vμ lμm s1ch chi tiÕt vμ côm m ̧y .................................................... 11 1.4. S¬ ®å tãm t3⁄4t qu ̧ tr×nh söa ch÷a m ̧y ................................................... 13 Chư¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c ̧c mèi ghÐp cè ®Þnh....................................... 15 2.1. Mèi ghÐp ren ......................................................................................... 15 2.2. Mèi ghÐp cham...................................................................................... 19 2.3. Mèi ghÐp then........................................................................................ 20 2.4. Mèi ghÐp then hoa................................................................................. 21 Chư¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vμ trôc truyÒn.................................. 23 3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vμ mÊt ®é nh1⁄2n cÇn thiÕt........................................ 23 3.2. Trôc bÞ biÕn d1ng xo3⁄4n.......................................................................... 24 3.3. Trôc bÞ cong........................................................................................... 25 3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy.............................................................................. 25 Chư¬ng IV: B¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh......................................................... 27 4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vμ c ̧c d1ng háng thuêng gÆp ........................... 27 4.2. Söa ngâng l3⁄4p æ trôc .............................................................................. 28 4.3. Söa ch÷a lç c«n...................................................................................... 29 4.4. Söa ch÷a ren vμ lç then.......................................................................... 30 4.5. Söa ch÷a lç ®ãng cham.......................................................................... 31 4.6. Söa ch÷a ngâng c«n............................................................................... 32 Chư¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ.................................................................. 34 5.1. Söa ch÷a æ l ̈n........................................................................................ 34 5.2. Söa ch÷a æ truît ..................................................................................... 35 http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 3 Chư¬ng VI: B¶o tr× söa ch÷a trôc vÝt me vμ bé truyÒn vÝt me- ®ai èc......... 38 6.1. Trôc vÝt me............................................................................................. 38 6.2. §ai èc cña trôc vÝt me............................................................................ 38 6.3. Côm trôc vÝt me- ®ai èc ......................................................................... 38 Chư¬ng VII: B¶o tr× söa ch÷a khíp nèi, phanh............................................. 40 7.1. Khíp nèi trôc......................................................................................... 40 7.2. Phanh ..................................................................................................... 45 Chư¬ng VIII: B¶o tr× söa ch÷a trôc bé truyÒn ®ai, xÝch ............................... 48 8.1. Söa ch÷a bé truyÒn ®ai .......................................................................... 48 8.2. Söa ch÷a trôc bé truyÒn xÝch ................................................................. 49 Chư¬ng IX: B¶o tr× söa ch÷a bé truyÒn b ̧nh r ̈ng, b ̧nh vÝt....................... 50 9.1. Bé truyÒn b ̧nh r ̈ng .............................................................................. 50 9.2. Bé truyÒn trôc vÝt- b ̧nh vÝt.................................................................... 54 Chư¬ng X: B¶o tr× söa ch÷a trôc khuûu, thanh truyÒn ................................ 56 10.1. Trôc khuûu .......................................................................................... 56 10.2. Thanh truyÒn........................................................................................ 57 Chư¬ng XI: B¶o tr× söa ch÷a b ̈ng m ̧y, bμn dao, bμn m ̧y, b ̈ng trưît..... 59 11.1. B ̈ng m ̧y............................................................................................. 59 11.2. Bμn dao m ̧y tiÖn ................................................................................. 65 Tμi liÖu tham kh¶o ............................................................................................ 69 http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 4 ChU¬ng I: hUíng dÉn th ̧o m ̧y 1.1. Hưíng dÉn chung khi th ̧o m ̧y Dï m ̧y háng ®ét xuÊt hoÆc ®em m ̧y ®i söa ch÷a theo kÕ ho1ch, truíc khi th ̧o cÇn quan s ̧t kü toμn bé c ̧c côm m ̧y, c ̧c chi tiÕt quan träng cña m ̧y ®Ó x ̧c ®Þnh c ̧c chç hu háng vμ lËp phiÕu söa ch÷a. Truíc khi th ̧o m ̧y ra ®Ó söa ch÷a cÇn chuÈn bÞ chi tiÕt thay thÕ, c ̧c dông cô vμ g ̧ l3⁄4p cÇn thiÕt. C ̧c bé phËn m ̧y ph¶i ®uîc quÐt s1ch phoi, m1t s3⁄4t, lau chïi s1ch dÇu mì, dung dÞch tr¬n nguéi vμ mäi vÕt bÈn kh ̧c. §Ó viÖc th ̧o m ̧y ®óng quy ph1m, tr ̧nh nhÇm lÉn thÊt l1c vμ t1o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc l3⁄4p l1i sau nμycÇn tu©n theo nh÷ng quy t3⁄4c th ̧o l3⁄4p khi söa ch÷a duíi ®©y: ➢ ChØ ®uîc phÐp th ̧p rêi mét côm m ̧y hoÆc c¬ cÊu nμo ®ã khi cÇn söa ch÷a chÝnh côm m ̧y hoÆc c¬ cÊu ®ã. §iÒu nμy cμng ®Æc biÖt quan träng khi söa ch÷a m ̧y cã cÊp chÝnh x ̧c cao. ChØ ®uîc phÐp th ̧o toμn bé m ̧y khi söa ch÷a lín (®1i tu m ̧y). ➢ Truíc khi th ̧o m ̧y ph¶i nghian cøu m ̧y th«ng qua b¶n vÏ vμ thuyÕt minh cña m ̧y n3⁄4m v÷ng ®uîc b¶n vÏ c ̧c côm m ̧y chÝnh tõ ®ã v1ch ra ®uîc kÕ ho1ch tiÕn ®é vμ tr×nh tù th ̧o m ̧y. NÕu m ̧y kh«ng cã b¶n vÏ s¬ ®éng th× nhÊt thiÕt ph¶i lËp ®uîc s¬ ®å ®ã trong qu ̧ tr×nh th ̧o m ̧y. §èi víi c ̧c côm m ̧y phøc t1p nan thμnh lËp s¬ ®å th ̧o. C«ng viÖc nμy sÏ tr ̧nh ®uîc nhÇm lÉn hoÆc lóng tóng khi l3⁄4p tr¶ l1i . ➢ Trong qu ̧ tr×nh th ̧o cÇn ph ̧t hiÖn vμ x ̧c ®Þnh c ̧c chi tiÕt hu háng vμ lËp phiÕu söa ch÷a trong ®ã cã ghi t×nh tr1ng kü thuËt hu háng cña chi tiÕt. ➢ Thuêng b3⁄4t ®Çu th ̧o tõ c ̧c vá, n3⁄4p che, tÊm b¶o vÖ ®Ó cã chç mμ th ̧o c ̧c chi tiÕt ban trong. Khi l3⁄4p th× nguîc l1i, chi tiÕt th ̧o sau th× l3⁄4p vμo truíc. ➢ Khi th ̧o nhiÒu côm m ̧y tr ̧nh nhÇm lÉn cÇn ph¶i ® ̧nh dÊu tõng côm m ̧y b»ng ký hiÖu riang khi cÇn gi÷ nguyan vÞ trÝ tu¬ng quan cña chi tiÕt. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 5 ➢ Mäi thiÕt bÞ vμo côm m ̧y th ̧o ra ph¶i tu¬ng øng víi phiÕu söa ch÷a c ̈n cø vμo tr×nh tù th ̧o ®· dù kiÕn. ➢ §Ó th ̧o l3⁄4p c ̧c chi tiÕt l3⁄4p chÆt hoÆc trung gian (b ̧nh ®ai, nèi trôc, æ trôc...) cÇn ph¶i dïng vam, m ̧y Ðp hoÆc c ̧c dông cô chuyan dïng ®Ó th ̧o. Lùc th ̧o (hoÆc l3⁄4p) b»ng vam hoÆc tran m ̧y Ðp ®uîc tÝnh theo c«ng thøc sau: 35,6 li P a D dTrong ®ã: P lμ lùc th ̧o l3⁄4p (tÊn) D: ®uêng kÝnh ngoμi cña chi tiÕt bÞ bao (mm) d: ®uêng kÝnh trong cña chi tiÕt bao (mm) i: ®é d«i l3⁄4p ghÐp (søc c ̈ng cña mèi ghÐp) a: hÖ sè, ®èi víi thÐp a=7,5 ; gang a=4,3 l: chiÒu dμi may ¬ l3⁄4p ghÐp (mm) ➢ Khi kh«ng thÓ dïng vam hoÆc c ̧c dông cô chuyan dïng ®Ó th ̧o l3⁄4p th× cho phÐp dïng bóa tay, bóa t1 th«ng qua tÊm ®Öm b»ng kim lo1i mÇu hoÆc gç. ➢ §Ó th ̧o cho dÔ cã thÓ nung nãng truíc chi tiÕt bao b»ng c ̧ch ®æ dÇu nãng, phun h¬i nãng hoÆc x× ngän löa. Nhiat ®é nung nãng chi tiÕt bao ®uîc tÝnh nhu sau: t = α i . d+ t 1 Trong ®ã: t lμ nhiÖt ®é cÇn ®Ó ®èt nãng i: ®é d«i l3⁄4p ghÐp (mm) α: hÖ sè d·n në dμi cña vËt liÖu, thÐp cacbon α=11,5.10-6 ; gang α=10,4.10-6 ; ®ång α=17,5.10-6 d: ®uêng kÝnh chi tiÕt bao t1: nhiÖt ®é m«i truêng .).3,0( + = D d+ http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 6 ➢ §Ó th ̧o l3⁄4p c ̧c chi tiÕt nÆng nan dïng cÇn trôc hoÆc pa l ̈ng ®Ó tr ̧ng lμm r¬i vì, hu háng vμ gi¶m ®uîc søc lao ®éng cho c«ng nh©n. 1.2. Hưíng dÉn th ̧o mét sè chi tiÕt th«ng dông 1.2.1. Th ̧o vÝt cÊy, bul«ng- ®ai èc §Ó tr ̧nh lμm toÐt c ̧c mÆt c1nh cña ®ai èc ta dïng ch×a vÆn (cê la) cã kÝch thuíc tu¬ng øng, kh«ng dïng cê la tÊc anh th ̧o bu l«ng ®ai èc hÖ mÐt vμ nguîc l1i. Kh«ng dïng má lÕt th ̧o bu l«ng ®ai èc qu ̧ nhá g©y trßn c1nh. Kh«ng dïng tay c«ng qu ̧ dμi, m« men qu ̧ lín më ®ét ngét lμm g·y bu l«ng, ®ai èc. Th ̧o c ̧c bu l«ng, ®ai èc theo thø tù nhÊt ®Þnh, th ̧o tõ ngoμi vμo trong, th ̧o tõ tõ, th ̧o ®èi xøng qua t©m ®Ó tr ̧nh cho chi tiÕt khái vanh, nøt vì, ®Æc biÖt lμ c ̧c chi tiÕt máng, b»ng gang. Chó ý: - C ̧c bu l«ng ®ai èc ren tr ̧i - C ̧c bu l«ng ë vÞ trÝ khuÊt + Phu¬ng ph ̧p th ̧o bu l«ng, vÝt cÊy bÞ g·y: NÕu vÝt cÊy hay bu l«ng bÞ g·y nhung vÉn cßn nh« lan mét chiÒu cao nhÊt ®Þnh cã thÓ dïng ®Çu kÑp ®Ó th ̧o. Cã hai lo1i ®Çu kÑp. a. §Çu kÑp con l ̈n: Dïng th ̧o vÝt cÊy hay bu l«ng nhung dông cô nμy lμm háng phÇn ren v× bÞ con l ̈n chÌn n ̧t. §Çu kÑp cã ®u«i 1, cã v ̧t c1nh theo ®Çu ®ai èc ®Ó l3⁄4p ch×a vÆn, trong th©n ®Çu kÑp cã lμm r·nh xo3⁄4n gi÷ con l ̈n 2 ®Ó kÑp vμo ®Çu vÝt cÇn th ̧o. Khi quay ®Çu kÑp vÝt cÊy quay theo. Vμnh 3 gi÷ cho con l ̈n khái bÞ r¬i (h×nh 1.1) H×nh 1.1. §Çu kÑp con l ̈n cã ®u«i v ̧t c1nh http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 7 b. §Çu kÑp cã miÕng chÆn: Dïng ®Ó th ̧o c ̧c vÝt cÊy nhung kh«ng lμm háng phÇn ren (h×nh 2.2.) H×nh1.2: §Çu kÑp cã miÕng chÆn §Çu 1 ®uîc phay mét r·nh b ̧n nguyÖt trong ®ã l3⁄4p miÕng chÆn hai l3⁄4c lu trong chèt 3. Lß xo 4 lu«n lμm cho miÕng chÆn t× vμo vÝt cÊy theo chiÒu nguîc chiÒu kim ®ång hå tran mÆt miÕng chÆn cã khÝa ren ®Ó chÌn vμo ren cña vÝt cÊy. Khi quay ®Çu kÑp do bè trÝ lÖch t©m miÕng chÆn kÑp vμo vÝt cÊy vμ xoay vÝt cÊy ®i cïng. Khi vÝt cÊy hoÆc bul«ng bÞ g·y s ̧t mÆt ph1⁄4ng chi tiÕt cã thÓ th ̧o ra b»ng c ̧c phu¬ng ph ̧p sau: a. Dïng mòi xo ̧y r ̈ng ( h×nh 1.3.a) cã kÕt cÊu lμ mét thanh h×nh c«n b»ng thÐp ®· t«i cã mÆt c3⁄4t ngang h×nh r ̈ng cua vμ ë chu«i cã mÆt c3⁄4t h×nh vu«ng ®Ó l3⁄4p ch×a vÆn. Mòi r ̈ng ®uîc ®ãng vμo lç khoan trong vÝt cÊy bÞ g·y. Sau ®ã dïng ch×a vÆn quay mòi xo ̧y r ̈ng. Do ma s ̧t gi÷a mòi r ̈ng vμ vÝt cÊy rÊt lín nan khi quay ch×a vÆn vÝt cÊy bÞ g·y sÏ ®uîc th ̧o ra ngoμi. b. Dïng mòi chiÕt (h×nh 1.3.b) cã kÕt cÊu h×nh c«n víi gãc nghiang nhá. Tran mÆt c«n cã xÎ c ̧c r·nh tr ̧i (gãc xo3⁄4n b»ng 308). Mòi chiÕt ®uîc xo ̧y http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 8 vμo lç khoan trong vÝt cÊy bÞ g·y, nhê c1nh s3⁄4c cña mòi chiÕt nan khi xo ̧y vÝt cÊy ®uîc th ̧o ra khái lç ren. Còng cã thÓ khoan mét lç trong vÝt cÊy råi ®em ta r« ren, cã chiÒu ren nguîc víi chiÒu ren cña vÝt cÊy. Dïng mét bu l«ng cã ®uêng kÝnh ren tu¬ng øng vÆn vμo lç ren võa gia c«ng cho tíi khi th ̧o ®uîc vÝt cÊy ra ngoμi. c. Dïng ®ai èc: ( h×nh 1.3.c) cã ®uêng kÝnh ren nhá h¬n so víi ®uêng kÝnh ren cña vÝt cÊy, hμn ®Ýnh víi phÇn cßn l1i cña vÝt cÊy. Dïng ch×a vÆn cã kÝch thuíc tu¬ng øng. Quay ®ai èc nãi tran cho tíi khi th ̧o ®uîc vÝt cÊy ra ngoμi. H×nh 1.3: C ̧c phu¬ng ph ̧p th ̧o vÝt d. Dïng thanh thÐp (h×nh 1.3.d) Hμn ®Ýnh vμo phÇn låi cßn l1i cña vÝt cÊy bÞ g·y truíc ®ã ph¶i ®Æt 1vßng ®Öm ë ban duíi thanh thÐp ,quay thanh thÐp nãi tran, vÝt cÊy bÞ g·y sÏ ®uîc th ̧o ra ngoμi. NÕu kh«ng thÓ ̧p dông mét sè phu¬ng ph ̧p tran ®Ó lÊy vÝt cÊy ta khoan bá vμ sau ®ã tar« ren míi cã ®uêng kÝnh ren lín h¬n. 1.2.2. Th ̧o khíp nèi trôc http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 9 ➢ Th ̧o khíp nèi trôc b»ng chèt: Dông cô ®Ó th ̧o: Dïng ®ét, bóa ®Ó th ̧o, lùc t ̧c dông ®óng t©m chèt, lùc t ̧c dông võa ph¶i, tr ̧nh lμm toÐt ®Çu chèt, sao cho ®uêng kÝnh ®ét ph¶i nhá h¬n ®uêng kÝnh chèt mét Ýt. Sau khi ®ãng th× lÊy chèt ra. §èi víi chèt trô: Ta cã thÓ t ̧c dông lùc vμo bÊt kú ®Çu nμo cña chèt. §èi víi chèt c«n: Th× ta ph¶i t ̧c dông lùc vμo ®Çu nhá cña chèt c«n, ë khíp nèi lo1i nμy nguêi ta l3⁄4p 2 chèt c«n nguîc chiÒu nhau. Do vËy khi th ̧o xong chèt c«n thø nhÊt, ta t ̧c dông vμo chèt c«n kia theo chiÒu nguîc l1i (h×nh 1.4). ➢ Th ̧o khíp nèi trôc kiÓu vÊu: Khíp nèi trôc kiÓu vÊu hay chÝnh lμ li hîp vÊu. Li hîp vÊu gåm nhiÒu lo1i: Li hîp r ̈ng h×nh thang, h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi ̧c.. . Li hîp vÊu gåm hai nöa 1 vμ 2. Nöa1 l3⁄4p chÆt ë ®o1n cuèi mét trôc b»ng then cã vÝt hoÆc chèt ®Þnh vÞ, nöa 2 l3⁄4p di truît tran ®o1n cuèi cña trôc thø 2. Phu¬ng ph ̧p th ̧o: Th ̧o chèt hoÆc vÝt ®Þnh vÞ cña nöa li hîp mét l3⁄4p víi trôc, sau ®ã th ̧o trôc ra khái nöa li hîp 1. Cßn trôc cña li hîp 2 cã thÓ th ̧o dÔ dμng (H×nh 1.5). P H×nh 1.4: Th ̧o khíp nèi trôc b»ng chèt http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 10 ➢ Th ̧o Li hîp ma s ̧t c«n §Æc ®iÓm cÊu t1o cña ma s ̧t c«n gåm 2 ®Üa ma s ̧t 1vμ 2. §Üa c«n 1 chñ ®éng l3⁄4p cè ®Þnh tran trôc. §Üa c«n 2 bÞ ®éng l3⁄4p di truît theo chiÒu trôc, mÆt lμm viÖc cña c ̧c ®Üa lμ mÆt c«n, t1o ra lùc ma s ̧t ®Ó truyÒn m«men xo3⁄4n.(H×nh 1.6) Phu¬ng ph ̧p th ̧o: Th ̧o vÝt ®Þnh vÞ tran ®Üa chñ ®éng, sau ®ã th ̧o c ̧c trôc ra khái nöa chñ ®éng vμ bÞ ®éng. §èi víi ®Üa c«n l3⁄4p cè ®Þnh tran trôc cã thÓ dïng vam, m ̧y Ðp th ̧o trôc ra khái ®Üa c«n. ➢ Th ̧o li hîp ma s ̧t ®Üa. 1 H×nh 1.5: Li hîp vÊu H×nh 1.6: Khíp li hîp c«n ma s ̧t 2 http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 2 1 11 Li hîp ma s ̧t ®Üa gåm c ̧c ®Üa chñ ®éng 3, l3⁄4p vμo r·nh cña èng 4 ®uîc l3⁄4p cè ®Þnh tran trôc dÉn 1. Xen gi÷a c ̧c ®Üa 3 lμ ®Üa bÞ dÉn 2. Khi g1t b1c 6 sang ph¶i phÇn c«n ë ®Çu b1c sÏ n©ng ®ßn bÈy 8 tú vμo vμ Ðp chÆt c ̧c ®Üa 2,3 víi nhau .§ai èc 5 ®iÒu chØnh khe hë gi÷a c ̧c ®Üa (H×nh 1.7) H×nh 1.7: Khíp li hîp ma s ̧t ®Üa Phu¬ng ph ̧p th ̧o: Th ̧o chèt g1t, trôc, th ̧o èng dÉn sè 4, tiÕp ®ã dïng ®ét vμ bóa th ̧o chèt cña ®ßn bÈy 8, th ̧o ®ßn bÈy 8, th ̧o ®Üa chñ ®éng, bÞ ®éng, th ̧o ®ai èc 5 vμ th ̧o b1c g1t 6. 1.2.3. Th ̧o chi tiÕt l3⁄4p chÆt ra khái trôc §Ó th ̧o c ̧c chi tiÕt l3⁄4p chÆt ra khái trôc nhu B ̧nh r ̈ng, nèi trôc, æ l ̈n...v.v Ta thuêng dïng c ̧c m ̧y Ðp thuû lùc ®øng hoÆc ngang lùc ®øng hoÆc ngang, khi Ðp c ̧c chi tiÕt cã kÝch thø¬c kh ̧c nhau cã thÓ dïng c ̧c vßng ®Öm, vßng ®ì ®Ó tr ̧nh lμm s©y s ̧t c ̧c bÒ mÆt chi tiÕt vμ t1o ®uîc diÖn tÝch mÆt tú lín. Khi kh«ng cã m ̧y Ðp thuû lùc cã thÓ dïng c ̧c vam th ̧o cã 2 hoÆc 3 mãc NÕu dïng vam ®Ó th ̧o æ l ̈n. 1.3. Röa vμ lμm s1ch chi tiÕt vμ côm m ̧y C ̧c chi tiÕt vμ côm m ̧y võa th ̧o ra ph¶i ®uîc chïi s1ch mäi vÕt bÈn, dÇu mì, ® ̧nh s1ch gØ, muéi than v.v...truíc khi ®em röa. Muéi than cã thÓ ®uîc ® ̧nh s1ch b»ng bμn ch¶i s3⁄4t, dao c1o hoÆc nhóng vμo dung dÞch gåm 24g xót http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 12 ̈n da, 35g canxi cacbonnat, 1,5g nuíc thuû tinh, 25g xμ phßng láng. TÊt c¶ c ̧c chÊt ®ã ®uîc hoμ trong 1 lÝt nuíc. C ̧c chi tiÕt ®uîc ng©m trong bÓ chøa tõ 2÷3h. Dung dÞch ®uîc ®un nãng ®Õn 80÷900C ®Ó t ̈ng ho1t tÝnh. Sau khi lÊy c ̧c chi tiÕt ë bÓ ra ®em tr ̧ng qua nuíc l¶ råi nuíc nãng. C ̧nh röa s1ch dÇu mì thuËn tiÖn nhÊt lμ dïng dÇu ho¶, x ̈ng, dÇu ma dót. DÇu háa, dÇu ma dót, x ̈ng dÔ bèc h¬i vμ g©y ®éc h1i cho nguêi. V× vËy tèt nhÊt lμ röa trong bÓ chuyan ding (h×nh 1.8) vμ cã c ̧c thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng thÝch hîp. H×nh 1.8: BÓ dÇu röa chi tiÕt m ̧y BÓ röa ®uîc hμn ®Ýnh vμo khung 1. Ban trong bÓ cã gi ̧ ®Ó chi tiÕt (kiÓu m3⁄4t c ̧o) vμ luíi läc. N3⁄4p bæ ®uîc nèi b¶n lÒ cã g3⁄4n hai vμnh h×nh qu1t 4 vμ lian hÖ víi bμn ®1p 6 b»ng xÝch 5. Khi ®1p ch©n vμo bμn ®1p 6 n3⁄4p bÓ sÏ më ra vμ ta co thÓ bá chi tiÕt vμo bÓ hoÆc lÊy ra mét c ̧ch tho¶I m ̧i. Khi nhÊc ch©n khái bμn ®1p, n3⁄4p bÓ tù ®éng ®ãng l1i do trong luîng b¶n th©n. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 13 1.4. S¬ ®å tãm t3⁄4t qu ̧ tr×nh söa ch÷a m ̧y http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 14 http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 15 ChU¬ng II : B¶o tr× s÷a ch÷a c ̧c mèi ghÐp cè ®Þnh 2.1. Mèi ghÐp ren 2.1.1. C«ng dông, ph©n lo1i ➢ C«ng dông: - Ren tam gi ̧c lμ lo1i ren th«ng dông nhÊt, cã ®é kÝn khÝt cao, thuêng ®uîc sö dông trong c ̧c kÕt cÊu ren vÝt, trong bu l«ng, acu, c ̧c èng thñy lùc, nót ren ë c ̧c van truît. - Ren vu«ng vμ ren thang thuêng ®uîc dïng trong c ̧c c¬ cÊu truyÒn ®éng nhu c ̧c vÝt me hμnh tinh, vÝt bμn dao cña m ̧y c«ng cô, vÝt n©ng cña m ̧y, vÝt me c ̧i cña m ̧y tiÖn ren, vÝt me t¶i, may Ðp, vÝt me trong at« nguéi... - Ren r ̈ng cua thuêng dïng trong c ̧c c¬ cÊu chÞu lùc lín theo mét huíng nhu m ̧y nÐn d1ng c¬ khÝ hay thñy lùc, c ̧c lo1i kÝch ... - Ren cung trßn thuêng ®uîc dïng trong c ̧c mãc nèi toa tμu, nèi c ̧c ®uêng èng nuíc lín... ➢ Ph©n lo1i: - C ̈n cø theo h×nh d1ng pr«fin th× ren ®uîc chia lμm nhiÒu lo1i: ren tam gi ̧c, ren vu«ng, ren thang, ren r ̈ng cua, ren cung trßn, ren b ̧n nguyÖt, ren ®Þnh vÞ, ren gãc vu«ng...., ®uîc thÓ hiÖn ë (h×nh 2.1). - C ̈n cø theo vÞ trÝ th× ren ®uîc chia lμm hai lo1i: ren ngoμi vμ ren trong. - C ̈n cø theo huíng xo3⁄4n th× ren ®uîc chia lμm hai lo1i: ren ph¶i vμ ren tr ̧i, nhu (h×nh 2.2) thÓ hiÖn. §Æt ®øng bul«ng, ren tõ tr ̧i qua ph¶i lan cao dÇn, lμ ph¶i (®ai èc vÆn vμo theo chiÒu kim ®ång hå), ren tõ ph¶i qua tr ̧i cao dÇn, tøc lμ ren tr ̧i (®ai èc vÆn vμo nguîc chiÒu kim ®ång hå). - C ̈n cø theo sè ®Çu mèi th× ren ®uîc chia lμm hai lo1i: ren mét ®Çu mèi vμ ren nhiÒu ®Çu mèi. Ngoμi ren thuêng dïng ra nguêi ta cßn ph©n lo1i theo bÒ mÆt vμ theo c«ng dông: http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 16 - C ̈n cø theo h×nh d1ng bÒ mÆt th× ren ®uîc chia lμm hai lo1i: ren trô vμ ren c«n. - C ̈n cø theo c«ng dông th× ren ®uîc chia lμm ba lo1i: ren l3⁄4p siÕt, ren truyÒn ®éng vμ ren chuyan dïng. - C ̈n cø theo tiau chuÈn th× ren ®uîc chia lμm hai lo1i: ren tiau chuÈn vμ ren kh«ng tiau chuÈn. - Theo hÖ thèng ren th× ren ®uîc chia lμm ba lo1i: ren hÖ mÐt, ren hÖ anh vμ ren èng (trô), ®uîc thÓ hiÖn ë (h×nh 2.3). H×nh 2.1: Ren: a) Ren c«n; b) Ren trô; c) Ren hÖ mÐt; d) Ren hÖ Anh; e) Ren èng (hÖ anh) http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 17 H×nh 2.2: Phu¬ng ph ̧p ph©n biÖt ren tr ̧i, ren ph¶i. H×nh 2.3: ThÓ hiÖn ren theo hÖ Anh vμ hÖ mÐt. 2.1.2. C ̧c d1ng háng thuêng gÆp cña mèi ghÐp C ̧c d1ng hu háng thuêng gÆp nhÊt cña mèi ghÐp ren lμ: - Mßn profin ren theo ®uêng kÝnh trung b×nh - Gi¶m diÖn tÝch bÒ mÆt lμm viÖc cña ren (v× mßn). - Th©n bul«ng bÞ gi·n v× biÕn d1ng dÎo. - Th©n bul«ng hoÆc vÝt cÊy bÞ uèn hoÆc bÞ ®øt. - C ̧c vßng ren bÞ c3⁄4t ®øt do lùc kÐo hoÆc nÐn däc trôc t ̈ng ®ét ngét. 2.1.3. C ̧c biÖn ph ̧p s÷a ch÷a c ̧c lo1i hu háng tran http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 18 ➢ Ren bÞ mßn ®øt hoÆc mÎ tran bu l«ng hoÆc trôc cã ren. - TiÖn hÕt ren cò råi c3⁄4t ren míi cã kÝch thuíc nhá h¬n, lóc nμy ph¶i thay thÕ ®ai èc míi. NÕu ren cò ®· ®uîc t«i cøng th× truíc khi tiÖn cÇn ñ. - NÕu kh«ng cho phÐp gi¶m kÝch thuíc ren th× phôc håi b»ng c ̧ch hμn ®3⁄4p hoÆc m1 kim lo1i hoÆc gia c«ng c¬. ➢ Ren bÞ mßn ®øt, vì hay mÎ, ë trong lç(trong th©n chi tiÕt m ̧y). - Söa tíikÝch thuíc söa ch÷a b»ng c ̧ch tiÖn, khoan hoÆc khoÐt hÕt ren cò råi lμm l1i ren míi cã kÝch thuíc lín h¬n lóc nμy ph¶i thay bu l«ng hoÆc vÝt cÊy. - §Ó söa ch÷a t1m mèi ghÐp ren trong truêng hîp phøc t1p ta cã thÓ lμm bu l«ng hoÆc vÝt cÊy h¬i nhØnh h¬n lç cò ®Ó l3⁄4p víi lç ren mßn. Khi cã dÞp thuËn lîi ph¶i söa ch÷a chÝnh thøc ngay. - Trong tuêng hîp lç ren ®uîc söa ch÷a b»ng chi tiÕt bæ sung: muèn vËy ta khoÐt hoÆc khoan lç ren cã háng réng tham 5-6 mm n÷a råi míi tiÖn ren ë b1c víi kÝch thuíc ren ban ®Çu. ➢ Th©n bu l«ng bÞ cong. N3⁄4n b»ng bμn Ðp kiÓu vÝt me hoÆc at« ®Ó tr ̧nh hu h1i ren. Khi n3⁄4n ph¶i dïng ®Öm mÒm ®Ó kÑp chÆt chi tiÕt. C ̧c vÝt cÊy bÞ cong hoÆc ren háng ®Òu ®uîc thay míi mμ kh«ng söa ch÷a. ➢ BÞ c ̧c chÊt bÈn cóa chÆt vμo r·nh then. Dïng bμn ren, tar« hoÆc chi tiÕt l3⁄4p ren víi nã ®Ó c1y chÊt bÈn ë ren vμ " n3⁄4n l1i ren" ➢ §Çu bu l«ng ®ai èc bÞ vì, mÐo " chên" (kh«ng cã h×nh d ̧ng s ̧u c1nh) c ̧c chi tiÕt kh ̧c bÞ søt mÎ. Dòa hμn ®3⁄4p, råi gia c«ng c¬ hoÆc chØ gia c«ng c¬ råi dïng ch×a vÆn cã ngμm hÑp h¬n vμ vÆn. ➢ C ̧c chi tiÕt ren bÞ nøt. Hμn ®3⁄4p hoÆc thay míi ➢ Ren mÐo v× xiÕt ®ai èc qu¶ t¶i. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 19 Tuú theo ®é hu háng mμ ̧p dông mét trong c ̧c biÖn ph ̧p söa ch÷a ®· nau hoÆc thay míi. ➢ "ChÕt" ren (tøc ren bÞ chÆt cøng kh«ng vÆn ra ®uîc) Ng©m trong x ̈ng hoÆc dÇu ho¶ tõ vμi giê ®Õn vμi ngμy råi dïng ch×a vÆn nèi víi c ̧nh tay ®ßn mμ vÆn ra. VÆn ®uîc råi th× tuú theo h×nh d1ng ren mμ söa ch÷a. 2.2. Mèi ghÐp cham 2.2.1. C«ng dông, ph©n lo1i ➢ C«ng dông: C ̧c lo1i cham dïng ®Ó ghÐp chÆt dïng trong mèi ghÐp cè ®Þnh vμ cham dïng ®Ó ®iÒu chØnh khe hë trong mèi ghÐp ®éng, vÝ dô nhu cham ë r·nh truît bμn dao m ̧y TiÖn. ➢ Ph©n lo1i : - Cham ghÐp chÆt - Cham ®iÒu chØnh cã khe hë. 2.2.2. C ̧c d1ng háng thuêng gÆp cña mèi ghÐp Nh÷ng d1ng háng thuêng gÆp cña mèi ghÐp cham lμ : - Cham bÞ biÕn d1ng vμ níi láng. - Cham vμ r·nh cham bÞ mßn hoÆc søt mÎ. - C ̧c chi tiÕt cña mèi ghÐp bÞ nøt. 2.2.3. C ̧c biÖn ph ̧p s÷a ch÷a c ̧c lo1i hu háng tran - C ̧c cham háng ®Òu thay thÕ chø kh«ng söa ch÷a. - NÕu cham bÞ biÕn d1ng Ýt vμ níi láng, cã thÓ dïng t1m b»ng c ̧ch ®ãng cham chÆt l1i, nhung c ̧ch nμy chØ lμ t1m thêi khi chua cã cham thay ®æi. V× hiÖn tuîng nμy chøng tá cham kh«ng ®ñ ®é cøng cÇn thiÕt nÕu dïng l1i ch3⁄4c ch3⁄4n sÏ l1i bÞ biÕn d1ng vμ níi láng ra. - C ̧c r·nh cham bÞ mßn hoÆc søt mÎ ®uîc ra c«ng réng ra hoÆc l3⁄4p cham míi hoÆc hμn liÒn råi gia c«ng r·nh míi cã kÝch thuíc ban ®Çu. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 20 - C ̧c chi tiÕt cña mèi ghÐp bÞ nøt tuú t×nh tr1ng sÏ hμn phôc håi hoÆc thay míi. 2.3. Mèi ghÐp then 2.3.1. C«ng dông, ph©n lo1i ➢ C«ng dông: thuêng dïng ®Ó l3⁄4p c ̧c chi tiÕt m ̧y truyÒn m« men xo3⁄4n nhu: b ̧nh r ̈ng, b ̧nh ®ai, ®Üa xÝch... víi trôc. Nã ®uîc dïng réng r·i v× cÊu t1o ®¬n gi¶n, ch3⁄4c ch3⁄4n, dÔ th ̧o l3⁄4p, gi ̧ thμnh h1... ➢ Ph©n lo1i: Chia ra lμm hai lo1i - Then l3⁄4p láng: Then b»ng, then b ̧n nguyÖt, then dÉn huíng. - Then ghÐp c ̈ng: then v ̧t, then tiÕp tuyÕn,... 2.3.2. C ̧c d1ng háng thuêng gÆp cña mèi ghÐp Mèi ghÐp then b»ng truyÒn m« men xo3⁄4n chñ yaó nhê 2 mÆt ban cña then, trong qu ̧ tr×nh lμm viÖc mèi ghÐp then b»ng thuêng ph¶i chÞu t¶i träng ®ét ngét (khi b3⁄4t ®Çu truyÒn chuyÓn ®éng). Do ®ã, mèi ghÐp thuêng cã d1ng háng nhu: - R·nh then tran may¬ vμ tran trôc bÞ nong réng, biÓu hiÖn lμm mèi ghÐp then lμm viÖc cã ®é r¬. - Khi chÞu t¶i träng ®ét ngét hoÆc khi bÞ qu ̧ t¶i mèi ghÐp then cã thÓ bÞ c3⁄4t ®øt (biÕt con then). HËu qu¶ lμ mèi ghÐp kh«ng truyÒn ®uîc chuyÓn ®éng. 2.3.3. C ̧c biÖn ph ̧p s÷a ch÷a c ̧c lo1i hu háng tran - Truêng hîp r·nh then tran may ¬ hoÆc tran trôc bÞ nong réng: Söa l1i r·nh then tran trôc tíi kÝch thu¬c s÷a ch÷a sau ®ã lμm l1i con then míi. Chó ý: khi lμm l1i con then míi cÇn chän ®óng vËt liauô tu¬ng thÝch ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®uîc c ̧c yau cÇu cña mèi ghÐp. Trong tuêng hîp r·nh then tran trôc hoÆc tran may¬ bÞ nong qu ̧ réng th× chóng ta cã thÓ gia c«ng l1i r·nh then míi, khi gia c«ng cÇn chó ý quay trôc (may ¬) ®i mét gãc 900, 1350 hoÆc 1800 vμ gia c«ng r·nh then míi t1i vÞ trÝ ®ã. - Truêng hîp con then bÞ c3⁄4t ®øt: http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 21 Trong truêng hîp nμy chóng ta xö lý rÊt ®¬n gi¶n theo c ̧ch sau: lÊy phÇn then bÞ c3⁄4t ®øt tran trôc vμ may ¬ ra sau ®ã gia c«ng l1i con then míi. Chó ý: Khi lμm l1i con then míi cÇn chän ®óng vËt liÖu tu¬ng thÝch ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®uîc ®óng yau cÇu cña mèi ghÐp. 2.4. Mèi ghÐp then hoa 2.4.1. C«ng dông, ph©n lo1i ➢ C«ng dông: thuêng dïng ®Ó l3⁄4p c ̧c chi tiÕt m ̧y truyÒn m« men xo3⁄4n, ®¶m b¶o mèi ghÐp ®uîc ®ång t©m h¬n vμ dÔ di truît c ̧c chi tiÕt kh ̧c tran trôc. ➢Ph©n lo1i: - Theo ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña mèi ghÐp then hoa cã thÓ chia ra lμm 2 lo1i : + GhÐp cè ®Þnh: Trong ®ã moay¬ ®uîc cè ®Þnh tran trôc. + GhÐp di ®éng: Moay¬ cã thÓ truît däc trôc. - Theo d1ng r ̈ng th× cã 3 lo1i : + Then hoa r ̈ng ch÷ nhËt: Lo1i nμy dïng kh ̧ phæ biÕn trong ngμnh c¬ khÝ chÕ t1o m ̧y. + Then hoa r ̈ng tam gi ̧c: Dïng truyÒn m«men kh«ng lín, thuêng ̧p dông cho mèi ghÐp cè ®Þnh. + Then hoa r ̈ng th©n khai: Lo1i nμy truyÒn m«men xo3⁄4n lín, gi¶m ®uîc øng suÊt tËp ë ch©n then do cã biÕn d1ng th©n khai. - Theo c ̧ch ®Þnh t©m khi ghÐp chia ra: + §Þnh t©m theo ®uêng kÝnh ngoμi: Dïng khi moay¬ kh«ng nhiÖt luyÖn vμ ®¶m b¶o ®é ®ång t©m cao. + §Þnh t©m theo ®uêng kÝnh trong: Dïng mèi ghÐp cÇn cã ®é ®ång t©m cao. + §Þnh t©m theo c1nh ban: Kh«ng ®¶m b¶o ®é ®ång t©m nhung lùc ph©n bè ®Òu tran r ̈ng, nan dïng trong truêng hîp truyÒn m«men xo3⁄4n lín. 2.4.2. C ̧c d1ng háng thuêng gÆp cña mèi ghÐp Nh÷ng hu háng cña mèi ghÐp then hoa thuêng gÆp lμ: - Mßn then trong trôc vμ r·nh then trong lç. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 22 - DËp, vì, søt mÎ then hoa. - S©y s ̧t hoÆc trãc bÒ mÆt lμm viÖc cña then hoa do t ̧c dông cña t¶i träng ®éng 2.4.3. C ̧c biÖn ph ̧p s÷a ch÷a c ̧c lo1i hu háng tran - NÕu then hoa vμ r·nh then mßn Ýt mμ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo ®uêng kÝnh trong cña trôc th× c ̧ch s÷a ch÷a tèt nhÊt lμ söa lç then hoa tíi kÝch thuíc söa ch÷a vμ t ̈ng kÝch thuíc then hoa tran trôc b»ng c ̧ch sÊn tõng then mét theo chiÒu däc then. - NÕu then hoa vμ r·nh then mßn Ýt mμ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo ®uêng kÝnh ngoμi cña trôc th× söa ch÷a nhu sau : Söa ch÷a then hoa tíi kÝch thuíc söa ch÷a Vμ n©ng ®uêng kÝnh ®uêng kÝnh ngoμi ®Ó c ̧c r·nh then hÑp l1i phï hîp víi kÝch thuíc s÷a ch÷a cña chiÒu réng then hoa tran trôc. - NÕu then hoa vμ r·nh then hoa mßn nhiÒu nhung chua qu ̧ 20-25 % chiÒu réng then thi gia c«ng lç then hoa ®Õn kÝch thuíc söa ch÷a, hμn ®3⁄4p trôc then hoa råi gia c«ng theo kÝch thuíc lç then hoa. - NÕu then hoa vμ r·nh then hoa mßn nhiÒu qu ̧ 20-25 % chiÒu réng then th× ta hμn ®3⁄4p toμn bé r·nh then råi gia c«ng r·nh then míi. + Luu ý : Nh÷ng chi tiÕt phøc t1p gia c«ng khã kh ̈n vμ ®3⁄4t tiÒn, nÕu cßn kh¶ n ̈ng lμm viÖc, chØ cã mét phÇn then hoa bÞ háng mμ viÖc hμn ®3⁄4p ¶nh huëng ®Õn ®é chÝnh x ̧c cña chi tiÕt v× vËy ta ph¶i thay phÇn trôc cã then hoa. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 23 ChU¬ng III: B¶o tr× söa ch÷a trôc t©m vÀ trôc truyÒn Trong söa ch÷a c ̧c trôc t©m vμ trôc truyÒn chóng ta ph©n trôc lμm ba lo1i: trôc tr¬n, trôc bËc vμ trôc then hoa. Khi n3⁄4n c ̧c trôc cong, ta cßn ph©n thμnh trôc cøng vμ trôc mÒm. Trôc mÒm lμ trôc cã chiÒu dμi gÊp 5 lÇn ®uêng kÝnh trë lan. Tuy vËy ®èi víi tõng trôc cô thÓ trong söa ch÷a còng cã thÓ ph©n lo1i kh ̧c víi chÕ t1o trôc míi. KÕt cÊu cña trôc t©m, trôc truyÒn c¬ b¶n gièng nhau vμ ®Òu dïng ®Ó ®ì c ̧c chi tiÕt quay. Chóng chØ kh ̧c nhau ë chç: Trôc truyÒn ngoμi chÞu m«men xo3⁄4n vμ thuêng quay cïng víi c ̧c chi tiÕt l3⁄4p tran nã, cßn trôc t©m thuêng ®øng yan vμ chØ chÞu m«men uèn th«i. Nh÷ng hu háng thuêng gÆp cña hai lo1i trôc nμy lμ: - Mßn ngçng trôcvμ mÊt ®é nh1⁄2n bÒ mÆt cÇn thiÕt. - BÞ xo3⁄4n lμm mÊt ®é chÝnh x ̧c vÞ trÝ tu¬ng quan gi÷a c ̧c bé phËn cña trôc (vÞ trÝ gi÷a c ̧c r·nh then víi nhau ...). - BÞ uèn. - BÞ nøt hoÆc gÉy. 3.1. Trôc bÞ mßn ngâng vμ mÊt ®é nh1⁄2n cÇn thiÕt 3.1.1. Söa ch÷a ngâng trôc tíi kÝch thuíc söa ch÷a nhá h¬n kÝch thuíc ban ®Çu Phu¬ng ph ̧p nμy thuêng ̧p dông cho c ̧c ngâng trôc lμm viÖc trong æ truît babit hoÆc nh÷ng æ truît sÏ ®uîc tr ̧ng l1i hoÆc thay míi khi söa ch÷a ®ång thêi víi trôc. - NÕu ngâng trôc mßn chua tíi 0,2- 0,3 mm chØ viÖc mμi ®1t ®é c«n, ®é « van vμ ®é nh1⁄2n bÒ mÆt cÇn thiÕt. - NÕu ®é mßn lín h¬n th× ®em tiÖn. Sau ®ã mμi l1i cho phÐp gi¶m ®uêng kÝnh trôc kh«ng qu ̧ 5%. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 24 3.1.2. Phôc håi ngâng trôc tíi kÝch thuíc ban ®Çu Phu¬ng ph ̧p nμy ̧p dông cho ngâng trôc l3⁄4p víi æ l ̈n. - NÕu ngâng trôc mßn Ýt ta m1 Cr«m (chiÒu dμy líp m1 Cr«m chØ tíi vμi tr ̈m μm) råi mμi. - NÕu mßn nhiÒu th× m1 thÐp, phun thÐp, hμn ®iÖn hå quang rung sau ®ã tiÖn råi mμi (chó ý ph¶i ñ truíc khi mμi). 3.1.3. Söa ch÷a b»ng b1c Ðp trung gian Truêng hîp ngâng trôc bÞ mßn nhiÒu cßn cã thÓ dïng b1c söa ch÷a Ðp vμo trôc cò (l3⁄4p chÆ) råi gia c«ng b1c nμy ®1t kÝch thuíc vμ ®é nh1⁄2n bÒ mÆt cÇn thiÕt. H×nh 3.1: Phôc håi trôc mßn b»ng c ̧ch Ðp b1c trung gian 3.2. Trôc bÞ biÕn d1ng xo3⁄4n - ChØ trôc truyÒn míi cã d1ng sai háng nμy. Truíc tian ph¶i kiÓm tra, x ̧c ®Þnh chÝnh x ̧c ®é sai lÖch vÒ xo3⁄4n cña trôc råi ®ua lan ®å g ̧ chuyan dïng vμ xo3⁄4n trôc theo chiÒu nguîc l1i. - Khi thao t ̧c ph¶i tiÕn hμnh tõ tõ ®Ó lùc xo3⁄4n truyÒn ®Õn toμn bé trôc, tr ̧nh kh«ng ph ̧ huû c ̧c cø tú dïng ®Ó xo3⁄4n trôc (thuêng lμ r·nh then). - Sau khi n3⁄4n ph¶i nung nãng trôc tíi nhiÖt ®é ram thÊp, gi÷ ë nhiÖt ®é nμy 3÷ 4 giê råi lμm nguéi chËm (vÝ dô nguéi trong kh«ng khÝ tÜnh). Sau khi nhiÖt luyÖn, nÕu trôc vÉn kh«ng bÞ xo3⁄4n trë l1i th× kÕt qu¶ nμy sÏ ®uîc duy tr× l©u dμi. Trôc B1c http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 25 3.3. Trôc bÞ cong Söa ch÷a b»ng c ̧ch n3⁄4n hoÆc nung nãng côc bé: ➢ N3⁄4n trôc (phu¬ng ph ̧p c¬ khÝ): cã thÓ n3⁄4n ë tr1ng th ̧i nguéi hoÆc nãng. §èi víi trôc mÒm hoÆc trôc cã ®uêng kÝnh nhá h¬n 50mm ®Òu ®uîc n3⁄4n nguéi. ChØ cã nh÷ng trôc cã ®uêng kÝnh lín h¬n 50mm vμ bÞ cong nhiÒu míi n3⁄4n nãng; khi n3⁄4n nãng cÇn ph¶i nung trôc ®Õn nghiÖt ®é rÌn (150÷450 0C). Cã thÓ n3⁄4n tran c ̧c m ̧y Ðp vÝt hoÆc m ̧y Ðp thuû lùc. ➢ Phu¬ng ph ̧p nung nãng côc bé: ̧p dông cho trôc cã ®uêng kÝnh lín h¬n 50mm. M ̧y Ðp H×nh 3.2: N3⁄4n trôc H×nh 3.3: Nung nãng côc bé 3.4. Trôc bÞ nøt hoÆc gÉy Nh÷ng trôc kh«ng quan träng nÕu bÞ nøt vì nhá th× hμn v ̧, nÕu nøt vì lín hoÆc gÉy cã thÓ hμn nèi hai phÇn trôc víi nhau. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 26 3.4.1. Hμn Tran trôc ë chç nøt hoÆc g·y t1o 2 mÆt c«n ®èi ®Ønh nhau, gãc ë ®Ønh 900 , khoan lç Φ5 ÷ Φ10 l3⁄4p chèt ghÐp s¬ bé kiÓm tra ®é ®ång t©m. Sau ®ã hμn tõ tõ võa hμn võa xoay trôc, sau khi hμn thuêng hoa chç hμn ë nhiÖt ®é 8500C. 3.4.2. Nèi trôc Nh÷ng trôc bÞ nøt, g·y kÌm theo søt mÏ nÕu nèi nhu h×nh 3.4 sÏ bÞ hôt chiÒu dμi th× cã thÓ nèi nhu h×nh 3.5, tøc lμ tham mét ®o1n phô tham ®Ó b¶o chiÒu dμi ban ®Çu cña trôc söa ch÷a. Sau khi hμn nÕu trôc bÞ cong th× ph¶i n3⁄4n söa, ®ång thêi ph¶i ñ ®Ó khö øng suÊt du råi gia c«ng ®Ó ®1t ®é chÝnh x ̧c vμ ®é nh1⁄2n bÒ mÆt cÇn thiÕt. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu H×nh 3.4: Phôc håi trôc gÉy hoÆc nøt nghiam träng H×nh 3.5: Phôc håi trôc gÉy cã ®o1n nèi tham 27 ChU¬ng IV: b¶o tr× söa ch÷a trôc chÝnh 4.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh vμ c ̧c d1ng háng thưêng gÆp 4.1.1. KÕt cÊu cña trôc chÝnh Trôc chÝnh lμ mét trong nh÷ng chi tiÕt quan träng nhÊt cña c ̧c m ̧y c3⁄4t kim lo1i. ë m ̧y tiÖn, trôc chÝnh l3⁄4p trùc tiÕp víi c ̧c chi tiÕt gia c«ng. ë m ̧y phay, khoan, doa, mμi, ® ̧nh bãng... trôc chÝnh mang cô c3⁄4t vμ quay cïng víi chóng. V× vËy ®é chÝnh x ̧c, ®é cøng v÷ng vμ ®é æn ®Þnh chuyÓn ®éng cña trôc chÝnh cã ¶nh huëng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt luîng s¶n phÈm gia c«ng tran m ̧y. Trong ®a sè c ̧c m ̧y c3⁄4t kim lo1i, trôc chÝnh lμ chi tiÕt gia c«ng rÊt phøc t1p vμ ®3⁄4t tiÒn. V× vËy khi söa ch÷a m ̧y nguêi ta hÕt søc tr ̧nh thay trôc chÝnh mμ t×m c ̧ch phôc håi nã. §Ó söa ch÷a tèt, cÇn n3⁄4m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cÊu t1o trôc chÝnh. H×nh 4.1 nau cÊu t1o trôc chÝnh cña c ̧ lo1i m ̧y tiÖn th«ng dông chÝnh x ̧c thuêng. Ngâng sau vμ ngong truíc ®Ó l3⁄4p æ trôc H×nh 4.1: Trôc chÝnh cña c ̧c lo1i m ̧y tiÖn chÝnh x ̧c thuêng 1.Ngâng sau. 2. Th©n trôc; 3. NGâng truíc; 4. MÆt ®Þnh vÞ ®Ó l3⁄4p m©m cÆp; 5. Lç c«n; 6. Ren ®Ó kÑp m©m cÆp 4.1.2. C ̧c d1ng háng hãc thuêng gÆp Nh÷ng bé phËn cã thÓ hu háng cña c ̧c lo1i trôc chÝnh lμ: - Ngâng trôc l3⁄4p æ - Lç c«n http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 28 - Ren vμ then hoa - Ngâng c«n - Lç ®ãng cham 4.2. Söa ngâng l3⁄4p æ trôc 4.2.1. C ̧c d1ng háng hãc cña ngâng trôc Thuêng ngâng trôc hu háng v× mßn. 4.2.2. Phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc - NÕu mßn Ýt < 0,02mm cã thÓ mμi tran m ̧y tiÖn b»ng kÑp gç víi bét mμi nh·o. - NÕu mßn qu ̧ 0,02mm th× mμivíi kÝch thuíc sña ch÷a sau khi mμi ph¶i kiÓm tra ®é cøng xem cßn cã líp thÊm than hoÆc t«i cøng. Kh«ng nÕu mμimÊt líp cøng ph¶i nhiÖt luyÖn hoÆc hãa nhiÖt luyÖn l1i. Khi gia c«ng ngâng trôc ®1t tíi kÝch thuíc s÷a ch÷a ph¶i thay bËc lãt æ trôc. - NÕu ngâng trôc mßn tíi 0,1 mm th× m1 cr«m phun kim lo1i hoÆc hμn hå quang. Ph¶i ®3⁄4p ®ñ c¶ luîng du gia c«ng v× sau khi tiÖn vμ mμi ph¶i ®1t ®uîc cña chi tiÕt. - NÕu ngâng trôc mßn nhiÒu th× cã thÓ tiÖn nhá ®i råi Ðp b1c söa ch÷a gièng nhu mét biÖn ph ̧p phôc håi trôc t©m, trôc truyÒn. Nguyan c«ng cuèi cïng trong söa ch÷a ngâng trôc l3⁄4p víi æ lμ ® ̧nh bãng nhu sau: L3⁄4p trôc lan c ̧c mòi t©m, tèc ®é, quay cña trôc kho¶ng 50-70m/phót, ® ̧ ® ̧nh bãng lμ mét miÕng gang peclit h1t nhá cã b«i bét mμi nh·o ®Ó ® ̧nh bãng ngâng trôc. Khi thao t ̧c tay cÇm miÕng gang ̧p nhÑ mÆt cã bét mμi vμo ngâng trôc vμ ®ua ®i ®ua l1i theo chiÒu dμi ngâng trôc kho¶ng 3-5 phót. Trong qu ̧ tr×nh ® ̧nh bãng ngâng trôc thØnh tho¶ng l1i röa bét mμi dÝnh vμo ngâng trôc vμ miÕng gang b»ng x ̈ng, b«i líp bét mμi míi vμo miÕng gang vμ tiÕp tôc c«ng viÖc. §Õn khi bÒ mÆt ngâng trôc bãng nhu gu¬ng th× ®uîc. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 29 4.3. Söa ch÷a lç c«n 4.3.1. C ̧c d1ng háng hãc cña lç c«n Lç c«n cña trôc chÝnh c ̧c m ̧y c3⁄4t kim lo1i thuêng bÞ háng v× mßn. KiÓm tra ®é mßn b»ng c ̧c vÕt s¬n tiÕp xóc gi÷a lç víi calip c«n. 4.3.2. Phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc NÕu lç mßn Ýt cã thÓ ®ua lan m ̧y mμi trßn trong ®Ó söa ch÷a, khi ®ã ®Æt ngâng truíc cña trôc chÝnh cã lç c«n cÇn mμi lan gi ̧ ®ì chuyan dïng (luynet), ®Çu sau trong m©m cÆp m ̧y mμi. Sai sè g ̧ ®Æt cho phÐp lμ 0,005 mm. Khi mμi chó ý ®¶m b¶o ®é c«n ban ®Çu. NÕu ®é c«n cÇn mμi lμ cña trôc chÝnh m ̧y tiÖn cã thÓ ®Ó nguyan trôc tran m ̧y ë d1ng l3⁄4p, dïng ®å g ̧ mμi kÑp tran bμn giao ®Ó mμi lç c«n. NÕu lç c«n trôc chÝnh mßn nhiÒu th× cã thÓ phôc håi b»ng c ̧ch Ðp b1c söa ch÷a nhu sau: H×nh 4.2: phôc håi lç c«n cña trôc chÝnh b»ng b1c bæ TiÖn s1⁄2n mét b1c c«n b»ng thÐp cacbon thÊp ( chi tiÕt 2 trong h×nh 4.2) dμy 4-5mm, cã kÝch thuíc phï hîp ®Ó Ðp vμo lç c«n trôc chÝnh sau nμy. §Ó ®¶m b¶o ®ång t©m gi÷a ®uêng t©m lç c«n sau khi söa ch÷a víi ®uêng t©m trôc chÝnh, cÇn ®Ó nguyan trôc chÝnh l3⁄4p tran m ̧y (nÕu lμ söa ch÷a trôc c«n tran trôc chÝnh m ̧y tiÖn) mμ tiÖn lç c«n theo ®uêng kÝnh ngoμi cña b1c 2 sao chochiÒu dμi cña b1c khi l3⁄4p khÝt vμo lç c«n ®· tiÖn cña trôc chÝnh, lóc chua http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 30 Ðp chÆt th× ®Çu b1c thß ra ngoμi mÆt ®Çu trôc chÝnh 5mm. ThÊm than lç b1c s©u 0,5-8mm, t«i ®Õn HRC58-60, tÈy s1ch gØ s3⁄4t vμ c ̧c chÊt bÈn b ̧m ë b1c b«i mì mÆt ngoμi b1c vμ ®Æt nã vμo lç c«n trôc chÝnh. Dïng mét ®å v ̧ kiÓu trôc hót ®Ó Ðp chÆt b1c vμo lç c«n trôc chÝnh. Sau khi Ðp, mμi lç b1c ®Ó ®1t ®é nh1⁄2n vμ ®é chÝnh x ̧c yau cÇu. 4.4. Söa ch÷a ren vμ lç then 4.4.1. C ̧c d1ng háng hãc cña ren vμ lç then D1ng háng c¬ b¶n cña ren vμ lç then lμ ren bÞ mßn, lç then bÞ hoÆc søt mÎ. 4.4.2. Phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc ➢ §èi víi ren cña trôc chÝnh bÞ mßn ®uîc söa ch÷a b»ng m1 ®iÖn, hμn l3⁄4p hoÆc hμn hå quang rung råi gia c«ng c¬ ®1t kÝch thuíc ban ®Çu. NÕu c3⁄4t ren míi víi kÝch thuíc nhá ®i th× ph¶i thay ®Üa b3⁄4t m©m cÆp vÆn vμo ren nμy, c ̧ch nμy rÊt Ýt dïng v× kÝch thuíc phÇn trë nan kh«ng tiau chuÈn. ➢ §èi víi r·nh then: - NÕu mßn Ýt hoÆc søt mÎ th× hμn ®3⁄4p nh÷ng chç søt mÎ råi gia c«ng ®1t kÝch thuíc ban ®Çu. Nh÷ng r·nh then bÞ háng nÆng th× kh«ng söa ch÷a mμ hμn ®3⁄4p råi lμm r·nh then míi ë vÞ trÝ kh ̧c c ̧ch r·nh cò 900, 1350, 1800 theo chu vi nÕu kÕt cÊu cho phÐp. - NÕu hμn ®3⁄4p mμ sî vanh th× cã thÓ Ðp mét ®Öm thÐp vμo r·nh cò råi hμn liÒn hoÆc b3⁄4t chÆt b ̈ng vÝt. ➢ §èi víi then hoa: - NÕu mèi ghÐp then vμ then hoa mßn hÕt mμ mèi ghÐp ®Þnh t©m theo ®uêng ban trong cña trôc th× c ̧ch söa ch÷a tèt nhÊt lμ: söa lç then hoa tíi kÝch thuíc söa ch÷a vμ t ̈ng kÝch thuíc then hoa tran trôc theo kÝch thuíc cña r·nh then lç sau khi söa ch÷a nÕu then vμ r·nh then ®· t«i cøng th× ph¶i ñ truíc khi söa ch÷a. - Lμm t ̈ng kÝch thuíc then hoa tran trôc b»ng c ̧ch xÊn tõng then mét theo chiÒu däc däc then, xÊn then hoa lμ dïng mét ®Üa b»ng thÐp lμm h»n http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 31 thμnh vÕt tran bÒ mÆt däc theo then hoa (bÒ mÆt then hoa theo ®uêng kÝnh ngoμi). Sau khi xÊn kim lo1i cña then ®uîc dån sang hai ban lμm t ̈ng chiÒu réng vμ ®uêng kÝnh trong cña then. Ta xÊn tõng then tíi khi chiÒu réng cña then tíi khi chiÒu réng cña then t ̈ng tíi kÝch thuíc vuît qu ̧ chiÒu réng cña r·nh ë lç. Sau khi söa ch÷a mét luîng du ®ñ ®Ó gia c«ng (0.1÷ 0,2) mm th× sang then kh ̧c, cø tiÕp tôc nhu thÕ ®Õn hÕt. Sau ®ã gia c«ng l1i vμ nhiÖt luyÖn ®Ó ®1t ®é cøng ban ®Çu. - NÕu r·nh then vμ then hoa mßn Ýt ®èi víi mèi ghÐp ®Þnh t©n theo ®uêng kÝnh ngoμi cña trôc th× söa ch÷a nhu sau: Söa ch÷a trôc then hoa tíi kÝch thuíc söa ch÷a vμ n©ng ®uêng kÝnh ngoμi cña lç then hoa ®Ó c ̧c r·nh then hÑp l1i phï hîp víi kÝch thuíc söa ch÷a cña chiÒu réng then tran trôc. Sau ®ã söa l1i chiÒu réng r·nh vμ ®uêng kÝnh ngoμi cña lç then hoa (may ¬). - NÕu r·nh then vμ then hoa mßn nhiÒu th× hμn l3⁄4p råi gia c«ng c¬ theo kÝch thuíc söa ch÷a (ban ®Çu). Chó ý: Nh÷ng mèi ghÐp ren vμ then tran trôc chÝnh rÊt chÝnh x ̧c vμ trôc chÝnh lμ chi tiÕt quan träng kh«ng nan v× söa ch÷a ren, then hoa vμ r·nh then mμ lμm ¶nh huëng tíi ®é chÝnh x ̧c cña toμn trôc. 4.5. Söa ch÷a lç ®ãng cham 4.5.1. C ̧c d1ng háng hãc cña lç ®ãng cham Lç ®ãng cham ®Ó th ̧o dông cô c3⁄4t (mòi khoan) ë trôc chÝnh m ̧y khoan còng hay háng bÞ mßn. 4.5.2. Phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc C«ng nghÖ söa ch÷a nhu sau H×nh 4.3: Söa ch÷a lç ®ãng cham http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 32 Gia c«ng réng lç ®ã thμnh h×nh ch÷ nhËt tran m ̧y xäc ®Ó chuÈn bÞ Ðp b1c bæ sung vμo. Theo kÝch lç võa gia c«ng vμ ®uêng kÝnh trôc chÝnh, chÕ t1o mét b1c ®Ó ®Õn luîng du mμi vμ ®é d«i l3⁄4p ghÐp, v ̧t bèn gãc b1c ®Ó khái cÊn vμo bèn gãc lç khi l3⁄4p; t«i ®é b1c ®Õn ®é cøng HRC55- 62 råi mμi bèn mÆt ngoμi sÏ l3⁄4p vμo lç. Cuèi cïng, nung nãng trôc chÝnh vμ Ðp b1c vμo lç ch÷ nhËt võa gia c«ng cña trôc. 4.6. Söa ch÷a ngâng c«n NhiÒu lo1i trôc l3⁄4p ghÐp víi c ̧c chi tiÕt ®èi tiÕp b»ng ngâng c«n cã then (thuêng lμ then b ̧n nguyÖt). Hai lo1i trong sè c ̧c ngâng c«n ®ã ®uîc giíi thiÖu tran h×nh 4.4. §ã lμ kÕt cÊu ®Çu truíc cña trôc chÝnh m ̧y mμi, mμi dïng ®Ó l3⁄4p víi may ¬ cña chi tiÕt ®èi tiÕp nhu Ých kÑp ® ̧ mμi, b1c, m©m cÆp .v.v... H×nh 4.4: Ngâng c«n trôc chÝnh 4.6.1. C ̧c d1ng háng hãc cña ngâng c«n C ̧c d1ng háng cña ngâng c«n thuêng lμ: - Mßn mÆt c«n l3⁄4p ghÐp tran trôc vμ tran lç lμm chi tiÕt bÞ láng chiÒu trôc, do ®ã còng bÞ láng huíng t©m. - Mßn vμ chÌn dËp r·nh then, ë trôc vμ lç. - ChÌn dËp vμ c3⁄4t ®øt then. - Mßn vμ ph ̧ huû ren. 4.6.2. Phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc ë ®©y ta chØ nghian cøu phu¬ng ph ̧p kh3⁄4c phôc d1ng háng mßn mÆt c«n (cßn c ̧ch kh3⁄4c phôc d1ng háng nhu: Mßn vμ chÌn dËp r·nh then, ë trôc vμ lç; ChÌn dËp vμ c3⁄4t ®øt then; Mßn vμ ph ̧ huû ren tu¬ng tù nhu æ c ̧c phÇn truíc). http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 33 - Khi mèi ghÐp bÞ láng v× bÞ mßm mÆt c«n, cã thÓ kh3⁄4c phôc b»ng c ̧ch c3⁄4t bít mÆt ®Çu phÇn c«n tran trôc (h×nh 4.5) ®Ó 1 tú ®uîc vμo chi tiÕt 2 tran l3⁄4p. H×nh 4.5: Söa mèi ghÐp tran ngâng c«n - Khi kh«ng cho phÐp chi tiÕt dÞch chuyÓn chiÒu trôc, cÇn phôc håi c ̧c mÆt c«n víi kÝch thuíc ban ®Çu tøc lμ ph¶i söa c¶ lç vμ trôc: lç ®uîc phôc håi b ̈ng c ̧ch l3⁄4p b1c söa ch÷a, chån hoÆc hμn ®3⁄4p gia c«ng c¬: trôc ®uîc m1 cr«m hoÆc hμn ®3⁄4p hoÆc gia c«ng c¬, nÕu mßn qua ta thay trôc míi. http://www.ebook.edu.vn Bian so1n: La V ̈n HiÕu 34 ChU¬ng V: B¶o tr× söa ch÷a trôc æ 5.1. Söa ch÷a æ l ̈n 5.1.1. §Æc ®iÓm...

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1MFnuTfqvUnFK9c6hh7PAgxf3Yby4Bn73/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1MFnuTfqvUnFK9c6hh7PAgxf3Yby4Bn73/view[/linktai]