Giáo Trình Đo Lường Nhiệt

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Đo Lường Nhiệt, Pgs.Ts.Hoàng Dương Hùng, PDF, 140 trang, 1 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1L_q2MnUv9akGCUK_4EUvknNpdyoMMeW5/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1L_q2MnUv9akGCUK_4EUvknNpdyoMMeW5/view[/linktai]