Giáo trình môn học chi tiết máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình môn học chi tiết máy, Trần Văn Địch, PDF, 187 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Mnxiqi99OgXBZzrul1DIT6XUz-JbWqMU/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Mnxiqi99OgXBZzrul1DIT6XUz-JbWqMU/view[/linktai]