Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Công Nghệ Chế Tạo Máy, Lưu Đức Bình, PDF, 152 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1L1We8-i36Z7W-MleJUeFWDNoyOvAA3GC/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1L1We8-i36Z7W-MleJUeFWDNoyOvAA3GC/view[/linktai]