Giáo trình Cấp thoát nước

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình Cấp thoát nước, Nguyễn Đinh Huấn, PDF, 144 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Py8RE-AJ3-UkiT-WUUld-7dQhQJmBpCi/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Py8RE-AJ3-UkiT-WUUld-7dQhQJmBpCi/view[/linktai]