Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ Sở Thiết Kế Máy Và Chi Tiết Máy, Vũ Ngọc Bi, PDF, 173 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1P6rdUwipn9Fh-BGgdraqqgGzIiauvKAF/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1P6rdUwipn9Fh-BGgdraqqgGzIiauvKAF/view[/linktai]