Cơ Sở Nghiên Cứu_Sáng Tạo Robot

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ Sở Nghiên Cứu_Sáng Tạo Robot, Trần Thế San, PDF, 424 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nUT3pS-9qkg7hGrYQzcHlX-zHf3CV65-/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nUT3pS-9qkg7hGrYQzcHlX-zHf3CV65-/view[/linktai]