Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ Học Ứng Dụng Phần Bài Tập, Nguyễn Nhật Lệ, PDF, 284 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1LDLY2UPzlGAo1LOdhAZOUlHc5derMoOp/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1LDLY2UPzlGAo1LOdhAZOUlHc5derMoOp/view[/linktai]