Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật, PGS. Trần Hữu Quế, PDF, 202 trang, 32 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1O-uh0IQimx2utlMzl6_8OKtZXPon7GpZ/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1O-uh0IQimx2utlMzl6_8OKtZXPon7GpZ/view[/linktai]