Bài giảng vẽ quy ước bánh răng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng vẽ quy ước bánh răng, Trần Thanh Bình, PDF, 41 trang, 966 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1RbZl41T4wcjurjUwUeBRpDBdFwHbnXwJ/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1RbZl41T4wcjurjUwUeBRpDBdFwHbnXwJ/view[/linktai]