Bài giảng: Nguyên lý máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng: Nguyên lý máy, Lê Cung, PDF, 135 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1qvS0tClkKJxL4K7YFRAUfHthfPoPA22C/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1qvS0tClkKJxL4K7YFRAUfHthfPoPA22C/view[/linktai]