Bài giảng mặt cắt và hình cắt 01

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng mặt cắt và hình cắt 01, Nhiều Tác Giả, PDF, 21 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1nxkeU8KXTx_gH0kpFNaE7KG9aGWQeNu5/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1nxkeU8KXTx_gH0kpFNaE7KG9aGWQeNu5/view[/linktai]