Bài giảng cơ sở thiết kế máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng cơ sở thiết kế máy, Lê Cung, PDF, 139 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Lt-aC4wppmo7q3lI0JQJTqjCtjkrQwPu/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Lt-aC4wppmo7q3lI0JQJTqjCtjkrQwPu/view[/linktai]