Bài giảng: Bộ truyền đai

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng: Bộ truyền đai, Nhiều Tác Giả, PDF, 29 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1n8Uij-6yGx0L9q_Kn1WSU4f5MQmkezMr/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1n8Uij-6yGx0L9q_Kn1WSU4f5MQmkezMr/view[/linktai]