• Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel

Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đánh Giá Hao Mòn Của Chi Tiết Và Kết Cấu Trên Đầu Máy Diezel, Pgs.Ts.Đỗ Đức Tuấn, PDF, 143 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1NJ-hEvF9vm-YYo5aFFPa677s4YPWA9sY/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1NJ-hEvF9vm-YYo5aFFPa677s4YPWA9sY/view[/linktai]