• Động Lực Học Máy Trục (NXB Hải Phòng 2005)

Động Lực Học Máy Trục (NXB Hải Phòng 2005)

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Động Lực Học Máy Trục (NXB Hải Phòng 2005), Ts.Trần Văn Chiến, PDF, 188 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1JTbk7_Kq6bmKxo5cCQIKiZrZxbJYWZkV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1JTbk7_Kq6bmKxo5cCQIKiZrZxbJYWZkV/view[/linktai]