• Đồ án CTM Thiết kế hệ dẫn động xích tải

Đồ án CTM Thiết kế hệ dẫn động xích tải

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Đồ án CTM Thiết kế hệ dẫn động xích tải, Nhiều Tác Giả, PDF, 43 trang, 1 MB


NỘI DUNG:

Đồ án môn học chi tiết máy là một môn học rất cần thiết cho sinh viên ngành cơ khí nói chung để giải quyết một vẩn đề tổng hợp về công nghệ cơ khí, chế tạo máy. Mục đích là giúp sinh viên hệ thống lại những kiến thức đã học, nghiên cửu và làm quen với công việc thiết kế chế tạo trong thực tể sản xuất cơ khí hiện nay. I. Mục đích nghiên cứu đồ án, đối tượng và phạm vi nghiên cứu: a. Mục đích: Nắm được trình tự thiết kế máy. Nắm được các kiến thức cơ sở của quá trình thiết kể máy, kết hợp các môn học cơ sở được học từ trước đế thực hiện. Hiểu được cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán thiết kế chi tiết máy, biết phân tích tổng hợp vấn đề, vận dụng linh hoạt lý thuyết vào thực tiễn để trong trường hợp cụ thể có thể giải quyết tốt nhất vấn đề thiết kế chi tiết máy. b. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu trong đề tài này là cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp thiết kế của: Các chi tiết máy như: bánh răng, trục, ố trục, bulông, vỏ máy, then,... Các mối ghép cơ khí, các truyền động cơ khi: then, ren, truyền động bánh răng, đai và các ô đỡ... c. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc dựa trên lý thuyết và thực nghiệm lý thuyết tính toán chi tiết máy được xây dựng trên cơ sớ những kiến thức toán học, vật lý, cơ học lý thuyết, nguyên lý máy, sức bền vật liệu, vật liệu học, chi tiết máy... Do khối lượng kiến thức tổng hợp nhiều, còn có những mảng chưa nắm vững và thời gian có hạn cho nên dù đã rất cố gắng, xong bài làm cùa em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến cùa thầy cô cùng các bạn trong lớp giúp em có được những kiến thức thật cần thiết để sau này ra trường có thế ứng dụng trong công việc. Cuối cùng em xin chân thành căm ơn các thầy, các cô trong bộ môn và đặc biệt là thầy phạm minh hải đã tận tỉnh giúp đỡ em hoàn thành đồ án của mình. 1 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI II. Phần thuyết minh: Trình bày đầy đủ các nội dung tính toán thiết kể, bao gồm: - Tính chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền vả mô men xoắn trên các trục. - Tính toán bộ truyền ngoài. - Tính toán bộ truyền bánh răng. - Tính toán thiết kế trục. - Tính chọn ổ đỡ. - Tính toán kết cấu hộp. III. Phần bản vẽ : STT Tên bản vẽ Khổ giấy Số lượng 1 Bản vẽ lắp hộp giảm tốc A0 1 2 Các bản vẽ phụ nếu cần A3 1 Ch-¬ng I: Chän ®éng c¬ vμ ph©n phèi tØ sè truyÒn 1.1 chän ®éng c¬ Trong c ̧c hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ, ®éng c¬ ®iÖn ®-îc sö dông hÕt søc phæ biÕn. Cã nhiÒu lo1i ®éng c¬ ®iÖn kh ̧c nhau, tuy nhian do cã nhiÒu -u ®iÓm so víi c ̧c lo1i ®éng c¬ ®iÖn kh ̧c (kÕt cÊu ®¬n gi¶n, gi ̧ thμnh rÎ, dÔ b¶o qu¶n, lμm viÖc tin cËy...) ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu ba pha kh«ng ®ång bé ng3⁄4n m1ch ®-îc sö dông phæ biÕn h¬n c¶. Qu ̧ tr×nh tÝnh to ̧n vμ lùa chän ®éng c¬ cho hÖ dÉn ®éng ®-îc thùc hiÖn th«ng qua c ̧c b-íc tÝnh to ̧n vÒ: - C«ng suÊt ®éng c¬ - Sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ - C ̧c yau cÇu vÒ momen më m ̧y, qu ̧ t¶i vμ ph-¬ng ph ̧p l3⁄4p ®Æt 2 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI 1.1.1. C«ng suÊt ®éng c¬: C«ng suÊt tran trôc ®éng c¬ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc (2.8) [1] : P ct = P t ηTrong ®ã: + Pct : lμ c«ng suÊt cÇn thiÕt tran trôc ®éng c¬ + Pt : c«ng suÊt tÝnh to ̧n tran m ̧y c«ng t ̧c (kw) + η : lμ hiÖu suÊt truyÒn ®éng. Gi ̧ trÞ cña η ®-îc x ̧c ®Þnh theo c«ng thøc (2.9) [1] : η = η 321 ..... η η Víi η 321 ...,, η η lμ hiÖu suÊt truyÒn ®éng cña c ̧c bé truyÒn, c ̧c cÆp æ trong hÖ thèng dÉn ®éng. III I II C ̈n cø vμo s¬ ®å kÕt cÊu bé truyÒn vμ gi ̧ trÞ hiÖu suÊt cña c ̧c lo1i bé truyÒn, c ̧c cÆp æ theo b¶ng 2.3 [1] ta cã: + HiÖu suÊt nèi trôc η k= 0,99 + HiÖu suÊt æ l ̈n η ol = 0,99 + HiÖu suÊt mét cÆp b ̧nh r ̈ng trong hép gi¶m tèc η br = 0,97 + HiÖu suÊt bé truyÒn xÝch η x= 0,96 + HiÖu suÊt æ tr-ît η ot =0,99 η = η otxbrolk η 2 η η η = 8945,099,0.96,0.97,0.99,0.99,0 2 = Víi gi¶ thiÕt hÖ thèng dÉn ®éng b ̈ng t¶i lμm viÖc æn ®Þnh víi t¶i träng kh«ng ®æi theo 2.11 [1] : P t = P lv = 1000 F . v = 3550.1,22 1000 = 4,33 kW Trong ®ã: F lμ lùc kÐo b ̈ng t¶i, N 3 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI v lμ vËn tèc b ̈ng t¶i, m/s P ct= 0,8945 4,33 = 4,84 kW 1.1.2. Sè vßng quay ®ång bé s¬ bé: Sè vßng quay cña trôc m ̧y c«ng t ̧c ®-îc tÝnh theo c«ng thøc 2.16 [1] : 60000 lv . 60000.1,22 9.105 78 4 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI n = z p v = = v/p Trong ®ã: v lμ vËn tèc xÝch t¶i, m/s p b-íc xÝch cña t¶i, mm z sè r ̈ng ®Üa xÝch t¶i Theo b¶ng 2.4 [1] ta cã thÓ chän ®-îc : + tû sè bé truyÒn ngoμi xÝch un = uxÝch = 3 + tû sè truyÒn cña hép truyÒn b ̧nh r ̈ng uh = ubr = 4 VËy tØ sè truyÒn toμn bé cña hÖ thèng dÉn ®éng 2.15 [1] : uuu t = hn 124.3. = = Tõ c ̧c gi ̧ trÞ nlv vμ ut ta cã sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬: nsb=ut.nlv= 12.78 = 936 ( v/p) VËy ta cã thÓ chän sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ ndb = 1000 v/p 1.1.3. Chän ®éng c¬: C ̈n cø vμo gi ̧ trÞ Pct, ndb cña §C ®· ®-îc x ̧c ®Þnh ë tran, cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn: PP dc ≥ ct B¶ng 1.1. Th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ Th«ng sè Gi ̧ trÞ Ký hiÖu ®éng c¬ 4A132S6Y3 C«ng suÊt ®éng c¬ 5,5 kW HiÖu suÊt ®éng c¬ 85,0 % Sè vßng quay 960 v/p Tk/Tdn 2 Tmax/Tdn 2,2 cosφ 0,8 Đường kính trục d 1 = 38( mm ) Víi sè vßng quay ®ång bé : n=60.f/p =1000 (v/p) Trong ®ã f lμ tÇn sè dßng ®iÖn ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI 1.1.4. Ph©n phèi tØ sè truyÒn: Tõ gi ̧ trÞ thùc cña sè vßng quay ®éng c¬ ta cã thÓ tÝnh ®-îc chÝnh x ̧c tØ sè truyÒn toμn bé cña hÖ thèng: u t = n n dc lv = 9600 78 = 12,31 Chän tØ sè truyÒn cña bé truyÒn xÝch lμ ux= 3 vËy tØ sè truyÒn thùc tÕ cña bé truyÒn b ̧nh r ̈ng lμ: u br = u t u x12,31 3 4,10 5 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI = = 1.2. C«ng suÊt, sè vßng quay, momen xo3⁄4n tran c ̧c trôc ®éng c¬: 1.2.1. C«ng suÊt tran c ̧c trôc: - Dùa vμo c«ng thøc sau ®Ó tÝnh Pi= P(i+1)/ η +ii)1( + C«ng suÊt tran trôc III: PIII = Plv = Pt = 4,33 KW + C«ng suÊt tran trôc II: P II = η x P . η lv ot = 0,96.0,99 4,33 = 4,46 kW + C«ng suÊt tran trôc I: P I = η ol P . η 2 br = 0,99.0,97 4,46 = 4,64 kW +C«ng suÊt tran trôc ®éng c¬: Pđc = PI η k . η ol = 0,99.0,99 4,64 = 4.73 (kw) 1.2.2. Sè vßng quay tran c ̧c trôc: -Sè vßng quay tran trôc I: n I = n dc u k= 960 1 = 960 (v/p) -Sè vßng quay tran trôc II: n II = u n br1 = 4,10 960 = 234 v/p -Sè vßng quay tran trôc III: n III = u n 2 x= 234 3 = 78 v/p ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI 1.2.3. Momen xo3⁄4n tran c ̧c trôc: Momen xo3⁄4n tran trôc I: T I = 9,55.10 6 . n P 11 = 9,55.10 6 . 4,64 960 = 46156,33 Nmm Momen xo3⁄4n tran trôc II: T II = 9,55.10 6 . n P 22 6 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI = 9,55.10 6 4,46 234 = 182021,37 Nmm Momen xo3⁄4n tran trôc III: T III = 9,55.10 6 . n P 33 = 9,55.10 6 4,33 78 = 530147,44 Nmm Momen xo3⁄4n tran trôc ®éng c¬: T lv = 9,55.10 6 . n P dc dc= 9,55.10 6 4.73 960 = 47053,65 Nmm C ̧c gi ̧ trÞ momen xo3⁄4n, c«ng suÊt, sè vßng quay, tØ sè truyÒn ®-îc tr×nh bμy trong b¶ng 2 d-íi ®©y. B¶ng 1.2. C«ng suÊt, tØ sè truyÒn, momen xo3⁄4n, sè vßng quay tran c ̧c trôc Trôc ®éng c¬ I II III U 1 4,10 3 P (kW) 4,73 4,64 4,46 4,33 n (v/p) 960 960 234 78 T (Nmm) 47053,65 46156,33 182021,37 530147,44 Ch-¬ng II :ThiÕt kÕ bé truyÒn b ̧nh r ̈ng 2.1.TÝnh to ̧n thiÕt kÕ bé truyÒn. 2.1.1.Chän vËt liÖu. Theo b¶ng 6.1[1] ,ta chän nh- sau : ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI B ̧nh nhá: Chän vËt liÖu lμ thÐp C45 còng tiÕn hμnh t«i c¶i thiÖn sau khi gia c«ng cã c ̧c th«ng sè kü thuËt (®é cøng,giíi h1n bÒn vμ giíi h1n bÒn ch¶y) lÇn l-ît nh- sau: HB = 241 ÷ 285; σb1 = 850 MPa ; σch 1 = 580 Mpa VËy ta chän ®é cøng cña b ̧nh r ̈ng 1 lμ HB1 = 250. B ̧nh lín: Chän vËt liÖu lμ thÐp C45 còng tiÕn hμnh t«i c¶i thiÖn sau khi gia c«ng cã c ̧c th«ng sè kü thuËt (®é cøng, giíi h1n bÒn vμ giíi h1n bÒn ch¶y) lÇn l-ît nh- sau: HB = 192 ÷ 240; σb2 = 750 MPa ; σch2 = 450 Mpa VËy ta chän ®é cøng cña b ̧nh r ̈ng 2 lμ: HB2 = 230. 2.1.2. X ̧c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc [σH] vμ øng suÊt uèn [σf] cho phÐp. [ σ H ] = ( σ limH K.K.Z.Z.S H ) VR L xH . Trong ®ã: - SH lμ hÖ sè an toμn. - ZR lμ hÖ sè xÐt ®Ðn ¶nh h-ëng cña ®é nh ̧m bÒ mÆt. - ZV lμ hÖ sè xÐt ®Ðn ¶nh h-ëng cña vËn tèc vßng. - ZL lμ hÖ sè xÐt ®Ðn ¶nh h-ëng cña b«i tr¬n. - KxH lμ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc b ̧nh r ̈ng. Chän s¬ bé ZR.ZV.KLKxH = 1 ⇒ [ σ H ] = σ limH S/ H Do giíi h1n bÒn mái tiÕp xóc øng víi chu kú chÞu t¶i NHE ®-îc x ̧c ®Þnh nh- sau: σ limH = σ o limH K. HL . Trong ®ã: - σ °limH lμ giíi h1n bÒn mái tiÕp xóc cña bÒ mÆt r ̈ng. - KHL lμ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña chu kú lμm viÖc. Theo B¶ng 6.2 (Trang 94-TËp 1: TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ta c«ng thøc x ̧c ®Þnh SH vμ σ °limH nh- sau: σ H ° lim = 2.HB + 70 ; SH=1,1 σ F 0 lim = 8,1 HB ; SH= 1,75 VËy ta cã giíi h1n bÒn mái tiÕp xóc cña b ̧nh r ̈ng nhá vμ b ̧nh r ̈ng lín nh- sau: σ°H lim1 = 2.HB1 + 70 = 2.250 + 70 = 570 (Mpa). σ°H lim2 = 2.HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 (Mpa). HÖ sè chu kú lμm viÖc cña b ̧nh r ̈ng ®-îc x ̧c ®Þnh nh- sau: KHL= 6 NN HO HE Sè chu kú c¬ së NHO ®-îc x ̧c ®Þnh bëi c«ng thøc nh- sau: NHO = 30.HB2,4. 7 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI ⇒ ⎧ │⎨│⎩N HO 1 N HO2 = = .30 HB 1 4,2.30 HB 1 4,2= = 250.30 4,2 230.30 4,2 = = 10.71,1 7 10.39,1 7 Sè chu k× thay ®æi øng suÊt t-¬ng ®-¬ng NHE cña b ̧nh r ̈ng nghiang ®-îc x ̧c ®Þnh nh- sau: N HE = 60. cnl . . h Trong ®ã: - c lμ sè lÇn ̈n khíp trong mét vßng quay. Nan ta cã c =1. - l h:thêi gian lμm viÖc . - ni lμ sè vßng quay ë chÕ ®é i cña b ̧nh r ̈ng ®ang xÐt. VËy ta ®-îc : NHE1=NFE1=60.1.960.8500=489,6.108 NHF2=NFE1=60.1.234.8500=1,19.108 Do NHE1>NHO1 Nan NHE1=NHO1 Suy ra : KHL1=1 NHE2>NHO2 Nan NHE2=NHO2 Suy ra: KHL2=1 Thay sè vμo ta sÏ x ̧c ®Þnh ®-îc øng suÊt cho phÐp cña b ̧nh r ̈ng nh- sau: [ σ H ] 1 = σ H o1lim . K HL 1 S H = 1.570 1,1 = 18,518 (Mpa) [ σ H ] 1 = σ H o1lim S H .K HL = 1.570 1,1 = 18,518 (Mpa) Do b ̧nh r ̈ng lμm viÖc am nan ta cã [ σ H ] = [ σ H ] 1 + 2 8 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI [ σ H ] 2 = 18,518 + 2 81,481 = 99,499 (Mpa) Do bé tuyÒn quay 1 chiÒu ,nan KFC =1 [ σ F ] 1 = σ F o1lim S F .K FL = 1.1.450 75,1 = 14,257 (MPa). [ σ F ] 2 = σ F o2lim S F .K = 1.414 75,1 = 5,236 (MPa).. øng [ σ H]max suÊt = qu ̧ 2,8. t¶i σ chay cho 2 FL phÐp ,theo (6.10) vμ (6.11) ,ta cã = 2,8.450=1260 (MPa). [ σ max1F]= 0,8. σ chay 1 = 0,8.580=464 (Mpa) [ σ max2F]= 0,8. σ chay 2 = 0,8.450=360 (Mpa) 2.2.TÝnh to ̧n bé truyÒn b ̧nh r ̈ng trô nghiang 2.2.1. X ̧c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c ̧ch trôc: C«ng thøc x ̧c ®Þnh kho¶ng c ̧ch trôc aW cña bé truyÒn b ̧nh r ̈ng trô r ̈ng th1⁄4ng b»ng thÐp ̈n khíp ngoμi nh- sau: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI aW ≥ Ka. (uI + 1) 3 KKKT 1 ... [ σ H H β ] 2 .. u HHv 1 ψ a 9 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI α (mm) Trong ®ã: - T1 lμ m«men xo3⁄4n tran trôc 1 ,T1 = 46156,33 (Nmm) - Ψa = bW/aW = 0,3 lμ hÖ sè chiÒu réng b ̧nh r ̈ng. (b¶ng 6.6) - Ka = 43 (b¶ng 6.5) - KHβ lμ hÖ sè tËp trung t¶i träng. - KHv lμ hÖ sè t¶i träng ®éng. - KHα lμ hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng gi÷a c ̧c r ̈ng. - u1 lμ tØ sè truyÒn cña cÆp b ̧nh r ̈ng ta ®ang xÐt. ë ®©y ta ®· cã: - Ψd = 0,5.Ψa .(uI+1) = 0,5.0,3.(4,10+1)=0,765. 1,1 Tra (S¬ B¶ng ®å 3). 6.7 (Trang 98 - TËp 1: TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ta cã KHβ = - Chän s¬ bé KHv = KHα = 1. ⇒ aW = 43.(4,10+1). 3 ( ) 46156, 3 3 .1.1 499,99 2 .4,10 .0,3 = 116.55 (mm) VËy ta chän aW = 125 (mm) 2.2.2. X ̧c ®Þnh c ̧c th«ng sè ̈n khíp cña b ̧nh r ̈ng nghiang lμ. • M«®un ph ̧p cña b ̧nh r ̈ng trô r ̈ng nghiang (m) ®-îc x ̧c ®inh nh- sau: m = (0,01 ÷ 0,02).aW = (0,01 ÷ 0,02).125 = 1,25 ÷ 2,5 (mm.) Theo d·y tiau chuÈn ho ̧ ta sÏ chän m«dun ph ̧p m = 2 (mm.) • Sè r ̈ng tran b ̧nh nhá vμ b ̧nh lín lÇn l-ît lμ Z1 vμ Z2: §èi víi hép gi¶m tèc cã sö dông b ̧nh r ̈ng nghiang th× gãc nghiang cña mçi b ̧nh r ̈ng lμ β = 8 ÷ 20. VËy chän s¬ bé β = 100 ⇒ cos β = 0,9848 khi ®ã ta cã: Z 1 = 2. a ¦ W.cos β m . ( u + 1 ) = ( + ) = . Chän Z1 = 24 (r ̈ng). Z2 = U1 Z1 = 4,10.24 = 98,4 (r ̈ng). Chän Z2 =99 (r ̈ng) ⇒ Zt = Z1 + Z2 = 24 + 99 =123 (r ̈ng) • TÝnh l1i kho¶ng c ̧ch trôc theo(6.21) * . 2 2.125.0,9848 2. 4,10 1 24,14 w a = m z t = 2.123 2 = 123 (mm) Chän aw = 125 • Xác định hệ số dịch chỉnh : Vì a *w ≠ a w , ta cần sử dụng các bánh răng dịch chỉnh để tăng (giảm) khoảng cách trục khi a *w < a w ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Hệ số dịch tâm: y = a m w - Z 1 + 2 Z 2 = 125 2 - 24 + 2 99 = 1 Hệ số : k y = 1000. Z 1 + Z y 2 10 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI = 24 1000.1 + 99 = 8,13 Tra bảng [6.10a/101.TL1]với k y= 8,13 ta được k x= 0,445 Hệ số giảm đỉnh răng ∆ y = k x.( Z 1 + Z 2 ) 1000 = 0,445.(24 1000 + 99) = 0,054 Tổng hệ số dịch chỉnh : x t= y +∆ y = 1 + 0,054 = 1,054 Hệ số dịch chỉnh bánh răng chủ động: x 1 = 1 2 ⌈ │ ⌊ x t - ( Z Z 2 2 - + Z Z 1 ). 1 y ⌉ │ ⌋ = 1 2 ⌈ │ ⌊ 1,054 - (99 99 - + 24).1 24 ⌉ │ ⌋ = 0,22 Hệ số dịch chỉnh bánh răng bị động: x 2 = x t - x 1 = 1,054 - 0,22 = 0,83 • Tû sè tryÒn thùc lμ ut = z2/z1 = 99/24 = 4,12 Sai lệch tỉ số truyền : ∆ u = u t- u u.100% = 4,12 4,10 - 4,10 .100% = 0,48% < 4% nên thỏa mãn. • Khi ®ã gãc nghiang r ̈ng thùc tÕ cã gi ̧ trÞ x ̧c ®Þnh nh- sau: Cos ( β ) = m . z t2 a w = 2.125 2.123 = 0,984 β = arc cos(0,984) = 10,26 0 • Đường kính vòng lăn của cặp bánh răng: ⎛ │ ││ ⎝ w1w2 d = 2. u tw 1 2.125 4,12 1 48,8( ) d 2. w w1 2.125 48,8 201,2( ) a + = = a - d + = = - mm = mm • §-êng kÝnh chia : d1= m.Z1/cosβ = 2.24/cos(10,26o) = 48,78 (mm). d2= m.Z2/cosβ =2.99/cos(10,26o) = 201,2 (mm). • §-êng kÝnh ®Ønh r ̈ng : da1 = d1 + 2.m = 48,78+2.2 =52,78 (mm). da2= d2 + 2.m = 201,2+2.2 =205,2 (mm). ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI • §-êng kÝnh ® ̧y r ̈ng : df1 = d1–2,5.m=48,78 - 2,5.2 = 43,78 (mm). df2 = d2 - 2,5.m=201,2 - 2,5.2 =196,2 (mm). 2.2.3. KiÓm nghiÖm r ̈ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc. Yau cÇu cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn σH ≤ [σH] = 495,4 (MPa). Do σH = ZZZ . d 1 ε .(..2 UKT 1 w . nh + )1 ; Trong ®ã : - ZM : HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng c¬ tÝnh vËt liÖu; - ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d1ng bÒ mÆt tiÕp xóc; - Zε : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r ̈ng; - KH : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc, víi KH= KHβ.KHV. KHα. - bw : ChiÒu réng vμnh r ̈ng. - dw1 : §-êng kÝnh vßng chia cña b ̧nh chñ ®éng. Ta ®· tÝnh ®-îc c ̧c th«ng sè: - T1 = 46156,33 (N.mm). - bw = 0,3.aw = 0,3.125= 37.5 (mm ). - dw1 = 2.aw/(u+1) = 2.125/(4.12+1)=48,8 (mm). - ZM = 274 Mpa1/3 V× b ̧nh r ̈ng lμ thÐp tra B¶ng 6.5 (Trang 96-TËp 1). -ZH= 11 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI HM H nh wUb 2cos βsin 2 α tw= 2.cos10,26 0 sin(2.20,30 ) = 1,739 (tgβb = cosαt.tgβ = cos(20,30)tg(10,26) = tg(9,64) víi αt = αtw = arctg(tg20o/cosβ) = arctg(tg200/0,984) = 20,30 - Zε = 1/ ε α= 1/1,71 = 0,76 . V× εα = [1,88 – 3,2 (1/Z1 +1/Z2 )].cosβ =[1,88 – 3,2 (1/24 +1/99)].cos10,260 =1,71 Do vËn tèc b ̧nh dÉn: v π= d w 1 n 1 / 60000 = 2,45 m/s < 2,5 m/s tra B¶ng 6.13 (Trang 106-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ta ®-îc cÊp chÝnh x ̧c ®éng häc lμ 9 tra B¶ng 6.14 ta x ̧c ®Þnh ®-îc : KHα = 1,13. Cßn ⎧ ││⎨│ │⎩ ν K Hv = 1 + 2. T ν 1 H . K . b H w β . d . K w 1 H α δ = 1 + 2. 46156,33 1,97.37,5.48,8 .1,1.1,13 = 1,03 H = H . g o . v . a w u= 0,002.73.2,45. 125/4.10 = 1,97 B¶ng 6.15 (Trang 107-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ⇒ δH = 0,002. B¶ng 6.16 (Trang 107-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ⇒ go = 73. B¶ng 6.7 (Trang 98-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ⇒ KHβ = 1,1 ⇒ KH = KHβ.KHV. KHα =1,1.1,13.1,02= 1,267 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Thay sè : σH = 274.1,745.0.76 48,8 2. 461 56,33 .1,267.(4,12 37,5.4,1 2 12 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI + 1) = 463,58 (Mpa). TÝnh chÝnh x ̧c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp : [σH] = [σH]. ZRZVKxH. Víi v =2,45 m/s ⇒ ZV = 1 (v× v < 5m/s ), Víi cÊp chÝnh x ̧c ®éng häc lμ 9, chän møc chÝnh x ̧c tiÕp xóc lμ 9. Khi ®ã cÇn gia c«ng ®1t ®é nh ̧m lμ Ra =1,25÷0,63 μm. Do ®ã ZR = 1 víi da< 700mm ⇒ KxH = 1. ⇒ [σH] = 499,99.1.1.1=499,99 MPa. NhËn thÊy r»ng σH < [σH] do ®ã b ̧nh r ̈ng nghiang ta tÝnh to ̧n ®· ® ̧p øng ®-îc ®iÒu kiÖn bÒn do tiÕp xóc. 2.2.4. KiÓm nghiÖm r ̈ng vÒ ®é bÒn uèn. §Ó b¶o ®¶m b ̧nh r ̈ng trong qu ̧ tr×nh lμm viÖc kh«ng bÞ g·y r ̈ng th× øng suÊt uÊn t ̧c dông lan b ̧nh r ̈ng σF ph¶i nhá h¬n gi ̧ trÞ øng suÊt uÊn cho phÐp [σF] hay: σF ≤ [σF]. Mμ σ = Y.K.K.T.2 m.d.b β 1 cßn σF2 = σF1 . YF2 / YF1 Trong ®ã : - T1 : M«men xo3⁄4n t ̧c dông tran trôc chñ ®éng. - KFβ : HÖ sè tËp trung t¶i träng. - KFv : HÖ sè t¶i träng ®éng - YF : HÖ sè d1ng r ̈ng. - bw : ChiÒu réng vμnh r ̈ng. - dw1 : §-êng kÝnh vßng chia cña b ̧nh chñ ®éng; Do F1 1FFv 1F ω ω ⎧ │⎨ │⎩ β= = β = ⇒ = = ⇒ = B¶ng 6.18(Trang 109-TËp1: TÝnh to ̧n...). Cßn Z td 1 Z 1 /(cos ) 3 25,2 Y F 1 3,9 Z td 2 Z 2 /(cos ) 3 104 Y F 2 3,61 ⎧ ││⎨│ │⎩ ν K Fv = 1 + 2. ν T 1 F . K . b F w β . d . K w 1 F α δ = 1 + 2. 46156,33 1,97.37,5.48,8 .1,2.1,37 = 1,02 F = F . g o . v . a w u= 0,002.73.2,45. 125/4,10 = 1,97 VËn tèc b ̧nh dÉn : v < 4 (m/s) tra B¶ng 6.13 (Trang 106-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ta cã cÊp chÝnh x ̧c ®éng häc 9. Tra B¶ng 6.14 (Trang 107-TËp 1: TÝnh to ̧n thiÕt kÕ...) ta ®-îc KFα =1,37. B¶ng 6.15 (Trang 107-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ⇒ δF = 0,002. B¶ng 6.16 (Trang 107-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ) ⇒ go = 73. B¶ng 6.7 (Trang 98-TËp 1:TÝnh to ̧n thiÕt thiÕt ...) ⇒ KFβ = 1,2 ⇒ KF = KFα KFβ KFv = 1,37.1,2.1,016 = 1,67. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI - εα = 1,71 ⇒ Yε = 1/εα = 0,585. - β =10.260 ⇒ Yβ = 1 - β/140 = 0,927. VËy ta cã: σ F 1 = 2. T 1 . K F . Y β . Y ε . Y F 1 b w . d w 1 . m = 2. 46156,3 3 37,5.48,8 .1,67.0,564.0,924.3,9 .2 = 85,6 (MPa). ⇒ σF2 = σF1 . YF2 / YF1 = 85,6.3,61/3,9 = 79,24 (MPa). Do øng suÊt uèn thùc tÕ b ̧nh r ̈ng cã thÓ chÞu ®-îc ®-îc x ̧c ®Þnh nh- sau. [σF1]= [σF1].YS .YxF.YR vμ [σF2]= [σF2].YS .YxF. YR. Víi m = 2 mm ⇒ YS = 1,08 – 0,069.Ln(3) ≈ 1. Cßn YR = 1 vμ KxF = 1: ⇒ [σF1] = [σF1].1.1.1 = 252 MPa. ⇒ [σF2] = [σF2].1.1.1 = 236,5 MPa. NhËn thÊy r»ng c¶ hai b ̧nh r ̈ng ®Òu ® ̧p øng ®-îc ®iÒu kiÖn bÒn uèn v× : ⎧ │⎨ │⎩ σ σ F F 1 2 = = 85,6 79,24 ( MPa ( MPa ) < ) < [ σ [ σ F 1 F ] 2 = ] = 252 236,5 ( MPa ( MPa ) ) 2.2.5. KiÓm nghiÖm r ̈ng vÒ qu ̧ t¶i. §Ó bé truyÒn khi qu ̧ t¶i mμ lμm viÖc b×nh th-êng th× øng suÊt tiÕp xóc cùc ®1i σHmax vμ øng suÊt uèn cùc ®1i σF1max ph¶i nhá h¬n øng suÊt qu ̧ t¶i cho phÐp [σH]max vμ [σF1]max. * Cßn øng suÊt qu ̧ t¶i ph ̧t sinh khi ch1y m ̧y ®-îc x ̧c ®Þnh nh- sau: ⎧ │⎨│⎩σ σ 13 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI maxH maxF = σ H K. = σ F K. qt qt (*) Ta cã hÖ sè qu ̧ t¶i Kqt = Tmax/ T = 1,8 Thay sè vμo c«ng thøc (*) ta cã: ⎧ ││ ⎨│ │⎩ σ σ σ H ( ) [ ] ( ) F ( ) [ ] ( ) F ( ) [ ] ( ) max max1 max 2 = σ H . K qt = 463,58. 1,8 = 621,96 MPa < σ H max = 1260 MPa . MPa < σ F 1 max MPa .MPa < σ F 2 max MPa . KÕt luËn: VËy cÆp b ̧nh r ̈ng ta ®· tÝnh to ̧n ®-îc ë tran hoμn toμn ®¶m b¶o ®-îc an toμn. df2 = d2 - 2,5.m=201,2-2,5.2 =196,2 (mm). Bảng 2.1. thông số của bộ truyền bánh răng. Th«ng sè Ký hiÖu B ̧nh r ̈ng 1 B ̧nh r ̈ng 2 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Kho¶ng c ̧ch trôc aw 125 mm M«®un ph ̧p m 2 mm ChiÒu réng b ̧nh r ̈ng bw 37,5mm TØ sè truyÒn u 4,10 Sè r ̈ng z1;z2 24 99 HÖ sè dÞch chØnh r ̈ng x1;x2 0,22 0,83 Gãc nghiang r ̈ng β 10,26 0 Gãc pr«fin gèc α 20° Gãc ̈n khíp αt 20,300 §-êng kÝnh vßng l ̈n dw 48,78mm 201,2 mm §-êng kÝnh ®Ønh r ̈ng da 52,78 mm 205,2mm §-êng kÝnh ® ̧y r ̈ng df 43,78mm 196,2mm §-êng vßng chia d 48,8mm 201,2mm Ch-¬ng III : tÝnh to ̧n thiÕt kÕ bé truyÒn xÝch 3.1. Chän lo1i xÝch vμ sè r ̈ng ®Üa xÝch: 3.1.1. Chän lo1i xÝch: Cã 3 lo1i xÝch lμ: xÝch èng, xÝch èng con l ̈n vμ xÝch r ̈ng. C ̈n cø vμo c ̧c chØ tiau vμ th«ng sè cÇn thiÕt ®Æt ra (t¶i träng võa ph¶i, tèc ®é nhá, tuæi thä cao...) ta thÊy r»ng lo1i xÝch thÝch hîp ë ®©y lμ xÝch èng con l ̈n. ¦u ®iÓm cña xÝch èng con l ̈n lμ tuæi thä cao h¬n xÝch èng, chÕ t1o dÔ h¬n xÝch r ̈ng vμ thÝch hîp dïng trong c ̧c bé truyÒn cã tèc ®é nhá. 3.1.2. Sè r ̈ng ®Üa xÝch: 14 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Tiau chuÈn ®Ó chän sè r ̈ng ®Üa xÝch lμ: khi sè r ̈ng ®Üa xÝch cμng Ýt, ®Üa bÞ ®éng quay cμng kh«ng ®Òu, ®éng n ̈ng va ®Ëp lín lμm cho xÝch cμng chãng mßn, khi lμm viÖc g©y ra nhiÒu tiÕng ån. MÆt kh ̧c, nÕu sè r ̈ng ®Üa xÝch lín sau mét thêi gian lμm viÖc do mßn b-íc xÝch p cña xÝch t ̈ng lan lμm cho xÝch hay bÞ tuét khái ®Üa. - Chọn số răng của đĩa xích dẫn theo công thức: z1 = 29 - 2.ux = 29 - 2 × 3 = 23 (r ̈ng) - Tính số răng đĩa xích lớn theo công thức: z2 = ux.z1 = 3.23 = 69 (r ̈ng) - Ta có tỉ số truyền thực tế là: ux = z2/z1 = 69/23 = 3 3.2. X ̧c ®Þnh c ̧c th«ng sè cña bé truyÒn xÝch: 3.2.1 X ̧c ®Þnh b-íc xÝch p: B-íc xÝch p ®-îc x ̧c ®Þnh tõ chØ tiau vÒ ®é bÒn mßn cña b¶n lÒ, chÝnh v× vËy khi thiÕt kÕ c ̈n cø vμo c«ng suÊt truyÒn P, chØ tiau lμm viÖc cña bé truyÒn ta sÏ c ̧c ®Þnh b-íc xÝch p dùa theo yau cÇu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn mßn. §iÒu kiÖn b¶o ®¶m chØ tiau bÒn ]PkkkPP t = mßn ... nz ®-îc ≤ [ biÓu diÔn theo c«ng thøc 5.3 [1]: Trong ®ã: Pt: c«ng suÊt tÝnh to ̧n P: c«ng suÊt cÇn truyÒn P = PII = 4,33 KW [P] c«ng suÊt cho phÐp k z = z 01z 1 = 25 23 = 1,08 : hÖ sè sè r ̈ng. k n = n n 011 = 200 234 = 0,855 : hÖ sè sè vßng quay. kkkkkkk = 0 .....cdbtdca Víi : k o1= bé truyÒn nghiang cã φ =30o k a1= kho¶ng c ̧ch trôc a = (30 ÷ 50) p k dc 1= vÞ trÝ cña trôc ®-îc ®iÒu chØnh b»ng ®Üa c ̈ng hoÆc con l ̈n c ̈ng xÝch k bt 3,1= bé truyÒn lμm viÖc trong m«i tr-êng cã bôi, chÊt l-îng b«i tr¬n ®1t yau cÇu(II) k d1= t¶i träng tÝnh lμm viÖc am k c25,1= bé truyÒn lμm viÖc 2 ca. k = 625,13,1.25,1.1.1.1.1 = VËy : P t= 4,33.1,625.1,08.0,855 = 6,5 < 11 kW Theo b¶ng 5.5 [1] víi n01=200 (v/ph) ta ®-îc: 15 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI B-íc xÝch p = 4,25 mm §-êng kÝnh chèt dc = 7,95 mm ChiÒu dμi èng B = 22,61 mm 3.2.2. Kho¶ng c ̧ch trôc vμ sè m3⁄4t xÝch : Chän gi ̧ trÞ kho¶ng c ̧ch trôc a = 35p ta cã: a = 4,25.35 = 889 mm Tõ gi ̧ trÞ s¬ bé kho¶ng c ̧ch trôc a ®· tÝnh ®-îc ë tran ta cã thÓ x ̧c ®Þnh sè m3⁄4t xÝch x theo c«ng thøc 5.12 [1]: x = 2 pa + pzzzz 1 + 2 2 + ( 2 - 1 )2 4 π2 a x = 2.35 + 23 + 2 16 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI 69 + ( 69 4. - π23 2 .889 )2 .25,4 = 117,5 m3⁄4t xÝch §Ó tr ̧nh ph¶i sö dông m3⁄4t xÝch nèi (lμm yÕu xÝch) sè m3⁄4t xÝch ®-îc qui trßn theo sè ch1⁄2n. xc=118 m3⁄4t xÝch - Chiều dài xích L = p × X = 25,4.118= 2997 mm. VËy kho¶ng c ̧ch trôc thùc a theo 5.13 [1] lμ: a * = 25,0 xp ⎧ │⎨│⎩c - 5,0 ( zz 2 + 1 ) + [ x c - 5,0 ( zz 2 + 1 ) ] 2 - 2 ⎛ │⎝zz 2 - π 1 ⎞ │⎠2 ⎫ │⎬│⎭a * = 0,25.25,4. ⎧ │ ⎨ │ ⎩ 110 - 0,5. ( 23 + 69 ) + ⌈ │ ⌊ 110 - 23 + 2 ⌉ │ ⌋ 2 - ⎛ │ ⎝ - ⎞ │ ⎠ ⎫ │ ⎬ │ ⎭ 69 2. 69 π = 23 2 791 mm §Ó h1n chÕ lùc c ̈ng xÝch cÇn gi¶m bít a* mét l-îng : ∆ a = 0,003. a * = 0,003.791 mm a = 791 - 0,003.791 = 788,6 mm lÊy a = 789 mm §Ó h1n b¶o sè lÇn va ®Ëp gi÷a c ̧c m3⁄4t xÝch r ̈ng ®Üa xÝch, xÝch ®-îc kiÓm nghiÖm theo sè lÇn va ®Ëp, c«ng thøc 5.14 [1]: i = 15. z 1 n x 1 ≤ [ i ] i = 15.118 23.234 = 3,04 ≤ [ i ] = 30 Theo bảng 5.9 SGKTTTKHDĐCK tập 1 với bước xích p = 25,4 mm, ta chọn [i] = 30. VËy sè lÇn va ®Ëp cña b¶n lÒ xÝch trong mét gi©y lμ hoμn toμn ®¶m b¶o. 3.3. KiÓm nghiÖm vÒ ®é bÒn xÝch: 3.3.1. KiÓm nghiÖm vÒ qu ̧ t¶i theo hÖ sè an toμn: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI §Ó ®¶m b¶o xÝch cã thÓ bÒn ®-îc trong ®iÒu kiÖn qu ̧ t¶i khi më m ̧y hoÆc chÞu t¶i träng va ®Ëp trong qu ̧ tr×nh lμm viÖc, xÝch ®-îc kiÓm nghiÖm vÒ hÖ sè an toμn theo c«ng thøc 5.15 [1]: s = FFFk td Q + 0 + v 17 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ≥ [ ]s Trong ®ã: Q = 56700 N : t¶i träng ph ̧ háng b¶ng 5.2 trang 78 [1] k d1= hÖ sè t¶i träng ®éng, víi chÕ ®é lμm viÖc nÆng, t¶i träng më m ̧y b»ng 300% so víi t¶i träng danh nghÜa. F tlμ lùc vßng F t = 1000. v P = 1000.6. z . pn . .10 4 P - = 23.25,4.234 6.10 7 .4,33 = 1900 N F vlμ lùc c ̈ng do lùc li t©m sinh ra F v = qv . 2 = q . ⎛ │ ⎝ 60000 1 . 1 . z n p ⎞ │ ⎠ 2 = 2,6. ⎛ │ ⎝ 23.234.25,4 60000 ⎞ │ ⎠ 2 = 13,5 N F 0lμ lùc c ̈ng do nh ̧nh xÝch bÞ ®éng sinh ra F 0 = 9,81. k f . qa . = 9,81.6.2,6.889 = 136 N Trong ®ã k f= 6 lμ hÖ sè phô thuéc ®é vâng vμ vÞ trÝ bé truyÒn trong tr-êng hîp bé truyÒn n»m ngang q = 6,2 kg/m xÝch. s = 1.1900 56700 + 136 + 13,5 = 27,6 > [ s ] = 8,2 VËy xÝch ®¶m b¶o an toμn 3.3.2. KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc σ H cña ®Üa xÝch: §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc, ®Üa xÝch ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm theo c«ng thøc 5.18 [1]: σ H = 47,0 EFKFk dtr ( + vd ) Ak d ≤ [ σ H ] F vd lùc va ®Ëp tran m d·y xÝch F vd= 13.10 - 7 . n 1 . p 3 . m = 13.10 - 7 .234.25,4.1 3 = 4,98 N k d1= hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng tran c ̧c d·y k r= 0,36 hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sè r ̈ng ®Üa xÝch E = 10.1,2 5 MPa m«dun ®μn håi =A 180 mm2 diÖn tÝch h×nh chiÕu b¶n lÒ σ H = 0,47 0,36 ( 1900.1 + 4.98 ) 2,1.10 5 180.1 = 420,4 < [ σ H ] = 550 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Nh- vËy viÖc chän vËt liÖu lμm ®Üa xÝch b»ng gang x ̧m 24-44, 28-48 cã t«i ram lμ ®ñ ®1t yau cÇu vÒ ®é bÒn cña ®Üa xÝch. 3.4. C ̧c th«ng sè ®Üa xÝch vμ lùc t ̧c dông lan trôc: 3.4.1. C ̧c th«ng sè cña ®Üa xÝch: Theo c«ng thøc 5.17 vμ b¶ng13.4 ta cã: d = sin ⎛ │⎝p π z⎞ │⎠⎧│ │ │ │ ⎨││ │ │ ⎩ 18 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI d p ⎛ │ │ ⎝ Z25,4 d p 25,4Z 69 ⎞ │ │ ⎠ ⎛ │ ⎝ mm mm 1 = sin Π ⎞ │ ⎠ ⎛ │ │ ⎝ ⎞ │ │ ⎠ ⎛ │ ⎝ ⎞ │ ⎠ 186.5( 1 = sin 180 23 = ) 2 = sin Π = sin 180 = 558( ) 2 pda = ⌈ │⌊cot5,0 + g ⎛ │⎝π z ⎞ │⎠⌉ │⌋⎧ │ │ │ ⎨ │ │ │ ⎩ ⌈ │ │ ⌊ ⎛ │ │ ⎝ ⎞ │ │ ⎠ ⌉ │ │ ⌋ ⌈ │ ⌊ ⎛ │ ⎝ ⌈ │ │ ⌊ 69 ⎞ │ ⎠ d a 1 = p 0,5 + cot g Π Z 1 ⌉ │ ⌋ ⎛ │ │ ⎝ = 25,4. 0,5 + cot g 180 23 = 197,5( mm ) d a 2 = p 0,5 + cot g Π Z 2 ⎞ │ │ ⎠ ⌉ │ │ ⌋ = 25,4. ⌈ │ ⌊ 0,5 + cot g ⎛ │ ⎝ 180 ⎞ │ ⎠ ⌉ │ ⌋ = 570,2( mm ) rdd f = 2- Bán kính đáy răng: r = 0,5025. d 1 ' + 0,05 với d1 tra theo bảng 5.2[1] có d 1' = 15,88 ⇒ r = 0,5025.15,88 + 0,05 = 8,03( mm ) ⎧│⎨│⎩ d d f f 11 22 d d 2 r 139,90 2.6,04 127,83( mm ) 2 r 418,55 2.6,04 406,48( mm ) = - = = - = - = - = 3.4.2 Lùc t ̧c dông lan trôc: Lùc t ̧c dông lan trôc ®-îc x ̧c ®Þnh theo c«ng thøc 5.20 [1]: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI F r = k x . F t = 1,15.1900 = 2185 N Víi k x15,1= hÖ sè kÓ ®Õn träng l-îng cña xÝch, víi tr-êng hîp bé truyÒn n»m ngang hoÆc nghiang mét gãc nhá h¬n 400. B¶ng 3.1. C ̧c th«ng sè c¬ b¶n cña bé truyÒn xÝch Lo1i xÝch XÝch èng con l ̈n Bíc xÝch p 25,4 Kho¶ng c ̧ch trôc a 901,3 Sè r ̈ng ®Üa xÝch z z1= 23 z2= 69 §-êng kÝnh vßng chia d d1= 185,5 d2= 558 §-êng kÝnh vßng ®Ønh da da1= 197,5 da2= 570,2 §-êng kÝnh vßng ch©n df df1= 127,83 df2= 406,48 Sè m3⁄4t xÝch x x= 118 3.5. TÝnh vμ chän khíp nèi: 3.5.1 Chän lo1i khíp nèi: chän khíp nèi trôc vßng ®μn håi 3.5.2 KÝch th-íc khíp nèi: m«men xo3⁄4n tai trôc ®éng c¬: T®c=47053,65 (Nmm)=47,05 (KNm). M«men tÝnh to ̧n: Tt=k.T®c. Trong ®ã : 19 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI D D0 d l l1 L B l2 dc D3 d1 d1 dm dm l2 dc l l l l1 l3 l3 l3 l3 h h h h h D2 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI k: hÖ sè chÕ ®é lμm viÖc tra b¶ng 16-1, k=1,7. Tt=1,7.47,05 = 80 (KNm). Tra bảng 16.10a[2] với điều kiện: ⎧│⎨│⎩ T d t t 47053,65( 38( = N . mm ) ≤ T kn cf = mm ) ≤ d kn cf Ta được: ⎧│││⎨│││⎩ T d ZD knkn cf cf 020 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI =250( N . m ) = 40( mm ) =6= 105( mm ) Tra bảng 16.10b[2] với T kn cf = 250( N . m ) ,ta được: ⎧││⎨││⎩ l l d 1 3 c =34( mm ) =28( mm ) = 14( mm ) 3.5.3 Kiểm nghiệm điều kiện bền của vòng đàn hồi và chốt + Điều kiện bền dập của vòng đàn hồi : σd= 2 kT . ZD . 0 . d c . l 3 ≤ [ σ ] d Với băng tải theo bảng 16-1 lấy k= 1,7 T – momen xoắn danh nghĩa trên trục, T = 47053,65 [N.mm]. Theo bảng 16-10b/2/ tra được dc= 18mm, l3 = 36mm. σd= 2 kT . ZD . 0 . d c . l 3 = 2.1,7.47053,65 6.105.14.28 = 0,65< [σ]d = 3 [Mpa]. + Điều kiện sức bền của chốt . Với l0= l1+ l 22= 50mm σu = kTl . . 0 Z . D 0.0,1. d 3 = 1,7. 6.105.0,1.14 .50 3 . = 23,14 ≤ [ σ ] = 70 ( Mpa ) Vậy nối trục đã chọn thỏa mãn điều kiện bền dập và bền uốn 3.5.4 Lực tác dụng lên trục: Ta có: Fkn=0,2Ft 47053,6 5 c . u ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI F t = 2. D T 021 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI = 2. 47053,65 105 = 896,26( N ) Fkn=0,2Ft=0,2.896,26=179,25(N) Bảng 3.2. Các thông số cơ bản của nối trục vòng đàn hồi: Thông số Ký hiệu Giá trị Môment xoắn lớn nhất có thể truyền được Tkn cf 250N.mm Đường kính lớn nhất có thể của trục nối dkn cf 38mm Số chốt Z 6 Đường kính vòng tâm chốt D0 105mm Chiều dài phần tử đàn hồi l3 28mm Chiều dài đoạn công xôn của chốt l1 34mm Đường kính của chốt đàn hồi d0 14mm CH¦¥NG IV: tÝnh to ̧n thiÕt kÕ trôc 4.1.Chän vËt liÖu . VËt liÖu dïng ®Ó chÕ t1o trôc cÇn cã ®é bÒn cao, Ýt nh1y c¶m víi sù tËp trung øng suÊt dÔ gia c«ng vμ cã thÓ nhiÖt luyÖn dÔ dμng. Cho nan thÐp cacbon vμ thÐp hîp kim lμ nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu ®Ó chÕ t1o trôc. ViÖc lùa chän thÐp hîp kim hay thÐp cacbon tuy thuéc ®iÒu kiÖn lμm viÖc trôc ®ã cã chÞu t¶i träng lín hay kh«ng. §èi víi trôc cña hép gi¶m tèc lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn chÞu t¶i träng trung b×nh th× ta chän vËt liÖu lμm trôc lμ thÐp C45 th-êng ho ̧ cã c¬ tÝnh nh- sau Giíi h1n bÒn σb= 600 Mpa; Giíi h1n ch¶y σch= 340 Mpa; Víi ®é cøng lμ 200 HB. øng suÊt xo3⁄4n cho phÐp [τ] = 12 ÷ 30 Mpa tuú thuéc vμo vÞ trÝ ®Æt lùc ta ®ang xÐt. S¬ ®å s¬ bé bé truyÒn trong hép gi¶m tèc (H×nh 1). 4.2.TÝnh to ̧n thiÕt kÕ trôc. 4.2.1 Sơ đồ phân bố lực: Lực tác dụng từ các bộ truyền: •Lực tác dụng lên trục từ khớp nối: Fkn=179,25 (N) •Lực tác dụng lên bộ truyền bánh răng trụ: Lùc vßng: 2. 46156, 48,8 1891,6 F t1 = F t2 = d 2 wT 1 1= 33 = ( N ) ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI 22 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Lùc h-íng t©m: F r1 = F r2 = F t 1 . tg α t w = 1891,6. tg (10,26 o ) = 699,7( N ) Lùc däc trôc: Fa1 = Fa2 = F t1. tgβ = 1891,6.tg(10,26o) = 342,4 (N). •Lực tác dụng lên trục từ bộ truyền xích: Fr = 2185(N). 4.2.2. X ̧c ®Þnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc. Ta dựa vào công thức thực nghiệm sau: Trục I:Nối với trục động cơ nên d sb 1 = (0,8 ÷ 1,2) d dc = (0,8 ÷ 1,2)38 = (30,4 ÷ 45,6) mm ⇒Chọn d sb 1 = 35 Trục II: Là trục ra của hộp giảm tốc(là trục bị động) d sb 2 = (0,3 ÷ 0,35) a = (0,3 ÷ 0,35)125 = (37,5 ÷ 43,75) mm ⇒Chọn d sb 2 = 40( mm ) 4.2.3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực: Tra bảng 10.2[1] với :d1=35(mm);d2=40(mm) Ta có chiều rộng ổ lăn trên các trục: b01=21(mm) b02=23(mm) *Trục I: -Chiều dài mayơ bánh răng trụ: lm13=(1,2÷1,5)d1=(1,2÷1,5).35=(42÷52,5)(mm)⇒chọn lm13=45mm -Chiều dài mayơ của nửa khớp nối: lm12=(1,4÷2,5)d1=(1,4÷2,5).35=(49÷87,5)(mm) ⇒chọn lm12=55(mm) - k11: Khoảng cách từ mặt nút chi tiết quay đến thành trong của hộp k 11 = (8 ÷ 15) (mm) chọn k 11 = 10 - k12: Khoảng cách từ mặt nút ổ đến thành trong của hộp k 12 = (5 ÷ 15) (mm) chọn k 12 = 10 - k13: Khoảng cách từ mặt nút chi tiết quay đến nắp ổ k 13 = (10 ÷ 20) (mm)chọn k 1 = 15 - hn: Chiều cao nắp ổ và đầu bu lông h n= (15 ÷ 20) (mm) chọn h n= 18 - Khoảng cách côngxôn trên trục I tính từ khớp nối đến gối đỡ: l12= -lc12=-(0,5(lm12+b01)+k13+hn)=-(0,5(55+21)+15+18)=-71(mm) -Tra bảng 10.4[1] ta có: •l13=0,5(lm13+b01)+k1+k2=0,5(45+21)+10+10=53(mm) •l11=2l13=2.53=106(mm) *Trục II: 23 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI -Chiều dài mayơ bánh răng trụ: lm23=(1,2÷1,5)d2=(1,2÷1,5).40=(48÷60)(mm)⇒chọn lm23=48mm -Chiều dài mayơ đĩa xích: lm22=(1,2÷1,5)d2=(1,2÷1,5).40=(48÷60)(mm)⇒chọn lm22=50mm - k 21 = (8 ÷ 15) Chọn k 21 = 10( mm ) - k 22 = (5 ÷ 15) Chọn k 22 = 10( mm ) - k 23 = (10 ÷ 20) Chọn k 23 = 15( mm ) - h n= (15 ÷ 20) Chọn h n= 20( mm ) - Khoảng cách côngxôn trên trục II tính từ đĩa xích đến gối đỡ: lc22=0,5(lm22+b02)+k23+hn=0,5(50+23)+15+20=70(mm) -Tra bảng 10.4[1] ta có: •l23=0,5(lm23+b02)+k21+k22=0,5(48+23)+10+10=55,5(mm) •l22= -lc22= -70(mm) •l21=2.l23=2.55,5=111 (mm) 4.2.4.tÝnh kiÓm nghiÖm trôc: Trục II Ta có ⎧││⎨ ││ ⎩ 222 24 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI F x = F r = 2185( N ) F t= 1891,6( N ) Fr= 699,7( N ) d = 201,2 Fx1 = sinα.Fx = sin30.2185 = 1092,5 (N) Fx2 = cosα.Fx = cos30.2185 = 1992 (N) a)Lực tác dụng lên trục và các mômen: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Ta có HPT mômen : ⎧ │ ││⎨ │││ ⎩∑∑∑∑ = 1 + 0 + 2 + 1 = 0= 2 - 0 + 2 - 1 = 0 0 = 2 .70 - 2 .55,5 - 2 . 201,2 2 + 1 .111 = 0 0 = - 1 .70 + 2 .55,5 + 1.111 = 0 Từ 4 PT trên ta được: 0 011 25 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI F kx F x X F t X F ky F x Y F r Y m x F x F r F a Y m y F x F t X X = - 2727,3( N ) Y =3287, 7( N ) X = - 256,8( N ) Y = - 596( N ) Và momen xoắn tác dụng lên trục là Mt2 = TII = 182021,37 (N) ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI b)Biểu đồ mômen c) Tính đường kính trục: 26 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ⎧││││⎨││││⎩ 2 M j = M yj + M xj 2 ( N . mm ) M tđj = M 2 j + 0,75 T j 2 ( N . mm ) d j = 3 0,1[ ] ( ) Mtđj σ mm ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Trong đó : +)Mj , Mtđj , dj - lần lượt là mômen uốn tổng, mômen tương đương, đường kính trục tại các tiết diện j trên chiều dài trục. +)Myj , Mxj - mômen uốn trong mặt phẳng yoz và zox tại các thiết diện thứ j. +)[σ] - ứng suất cho phép chế tạo trục, tra bảng 10.5[1] do có d sb 2 = 40 mm thép C45 nên [σ] = 56,5 MPa ( nội suy ) •Tiết diện đĩa xích M 2 = 0( N . mm ) M tđ = 0,75. T 2 = 0,75. 182021,3 7 2 = 15763 5,1 ( N . mm ) d I2 = 3 157635,1 0,1.56,5 = 30,3 ( mm ) •Tiết diện lắp ổ lăn M 0 = M x 2 + M y 27 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI 2 = 64842,5 2 + 139440 2 = 153779,3( N . mm ) M tđ = 0,75. 182021,37 2 + 153 779,3 2 = 220220( N . mm ) d I0 = 3 0,1.56,5 220220 = 34( mm ) • Tiết diện lắp bánh răng M 3 = M x 2 + M y 2 = 57653,4 2 + 577,5 2 = 57656,3( N . mm ) M tđ = 0,75. 182021,372 + 57656,3 2 = 167848,4( N . mm ) d I3 = 3 167848,4 0,1.56,5 = 31( mm ) ⇒Chọn ⎧│ │⎨││⎩ d I2=30( mm )d I 0 =d I 1 = 35 ( mm ) d I3 =38( mm ) d g= 45( mm d, chọn then và kiểm nghiệm then . Chiều dài then lt = ( 0,8 ÷ 0,9).lm Tại vị ví bánh xích lt2 = ( 0,8 ÷ 0,9).50 = (40 ÷45) chọn lt2 = 45 mm Tại vị trí bánh răng lt3 = ( 0,8 ÷ 0,9).48 = (38,4 ÷43,2) chọn lt3 = 40 mm . Dựa vào đường kính trục tai tiết diện xích và bánh răng . ta chọn then bằng theo bảng 9.1a/173 , ta có : Tiết diện Đường kính trục lt b h t1 t2 r bánh xích ( 2) 30 45 8 7 4 2,8 0,16 ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Bánh răng (3) 38 40 10 8 5 3,3 0,25 Kiểm nghiệm then . Chọn then bằng thỏa mãn điều kiện: ⎧││⎨││⎩ τ σ c d = = dl 2 dl T t bt( 2 ≤ h T [ - τ t c 1 ] ) ≤ [ σ d ] Trong đó: -σd,[ σd]: Ứng suất dập và ứng suất dập cho phép; [ σd]=150MPa tra bảng 9.5[1] -τc,[ τc]: Ứng suất cắt và ứng suất cắt cho phép [ τc]=60÷90Mpa khi chịu tải trọng va đập nhẹ -T : Mô men xoắn trên trục -d : đường kính trục Tại vị trí lắp xích ⎧││⎨││⎩ τ σ c d2 28 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI 2= 30.45 2. 182021,37 ( 7 - 4 ) = 89,89( MPa ) ≤ [ σ d ] = 2. 30.45.8 182021,37 = 33,71( MPa ) ≤ [ τ c ] ⇒Thỏa mãn. Tại vị trí lắp bánh răng ⎧││⎨││⎩ τ σ c d3 3= 2.126931,23 38.40 ( 8 - 5 ) = 55,67( MPa ) ≤ [ σ d ] = 2.126931,23 38.40.10 = 16,70( MPa ) ≤ [ τ c ] ⇒Thỏa mãn e, tính kiểm nghiệm trục II kiểm tra độ bền mỏi cho tiết diện chiu ứng suất lớn, đó là tiết diện lắp ổ lăn (0) và tiết diện lắp bánh răng (3) Kết cấu trục cần đảm bảo hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm thỏa mãn điều kiện: sj = s σ j . s τ j s σ 2 j + s τ 2 j ≥ [s] Trong đó: * [s] - Hệ số an toàn cho phép; [s]=2,5 * sσj và sτj - Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp và hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiếp diện j: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI s σ j = K σ dj σ aj σ - + 1 ψ σ σmj ; s τ j = K τ dj τ aj τ - + 1 ψ τ τmj . Trong đó: σ-1 , τ-1 - giới hạn mỏi uốn và mỏi xoắn ứng với chu kỳ đối xứng. Với thép 45 σ-1 = 0,436. σb = 0,436.600 = 261,6 MPa τ-1=0,58. σ-1 = 0,58. 261,6 = 151,7MPa . Theo bảng 10.7[1] ta có hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi:ψσ=0,05 , ψτ=0. . Các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng. . do đó: σ mj = 0 ; σ aj = M jwj . Khi trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động do đó: τ mj τ= aj = τ max2 j = 2wT j 0j Trong đó wj ,w0j là mômen cản uốn và cản xoắn của trục được xác định theo bảng 10.6[1] Tiết diện 0: Tiết diện ổ lăn ( tiết diện tròn ) w 0 = dΠ 32IO 3 = 3,14.35 32 29 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI 3 = 4209,24 w o 0 = Π d I3 0 16 = 3,14.35 16 3 = 8418,49 Tiết diện 3: Tiết diện bánh răng ( có một rãnh then ) w 3 = Π d I 3 3 32 - bt 1 ( d 2. I 3 d- I 3 t 1 ) 2 = 3,14.38 32 3 - 10.5(38 2.38 - 5) 2 = 4670,6 w 03 = Π d I 3 3 16 - bt 1 ( d 2.I 3 d- I 3 t 1 ) 2 = 3,14.38 16 3 - 10.5(38 2.38 - 5) 2 = 10057,64 Vậy σ a 0 = M W 0 0 = M x 2 + M y 2 W 0 = 57653,4 2 + 577,5 2 4209,24 = 13,69 ( MPa ) σ a 3 = M 3 W 3 = M x 2 + M y 2 W 3 = 57653,4 2 + 577,5 2 4670,6 = 12,34 ( MPa ) τ mo = 2.wT II o 0 = 182021,3 2.8418, 49 7= 10,8( MPa ) τ m 3 = 2.wT II o 3 = 2.10057,64 182021,37 = 9,05( MPa ) . Kσdj và Kτdj- Hệ số xác định theo công thức: ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI K σ dj = K εσ σ+ KKy x - 1 ; K τ dj = K ετ τ+ KKy x - 1 Trong đó: - Kx - Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào phương pháp gia công và độ nhẵn bề mặt. Theo bảng 10.8[1] với yêu cầu các trục được gia công trên máy tiện, tại các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt Ra=2,5÷0,63 μm chọn Kx=1,06 - Ky là hệ số tăng bền bề mặt trục tra bảng B10.9 lấy Ky= 1,7 - εσ, ετ – Hệ số kích thước,kể đến ảnh hưởng của tiết diện trục đến giới hạn mỏi theo bảng 10.10[1] ta có: εσ=0,88 ; ετ=0,81 - Kσ , Kτ - Hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn. Tra bảng 10.12[1] có: Kσ=1,76 ; Kτ=1,54 Do đó ta có: K σ do = K σ d 3 = 30 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI 1,76 0,81 + 1,7 1,06 - 1 = 1,31 ; K τ do = K τ d 3 = 1,54 0,88 + 1,7 1,06 - 1 = 1,065 Từ các kết quả tính toán trên ta có: s σ 0 = K σ dj σ aj σ - + 1 ψ σ σmj = 1,31.13,69 261,6 + 0,05.0 = 14,58 s 0 K dj aj τ = τ τ τ - + 1 ψ τ τmj = 1,065.10,8 151,7 + 0.10,8 = 13,2 ⇒ s 0 = s σ j . s τ j s σ 2 j + s τ 2 j = 14,58.13,2 14,58 2 + 13,2 2 =9,78 ≥ [s] ⇒Thỏa mãn điều kiện bền. s σ 3 = K σ dj σ aj σ - + 1 ψ σ σmj = 1,31.12,34 261,6 + 0,05.0 = 16,2 s τ 3 = K τ dj τ aj τ - + 1 ψ τ τmj = 1,065.9,05 151,7 + 0.6,31 = 15,74 ⇒ s 3 = s σ j . s τ j s σ 2 j + s τ 2 j = 16,2 16,2.15,74 2 + 15,74 2 = 11,3 ≥ [s] ⇒Thỏa mãn điều kiện bền. ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI Trục I Ta có ⎧││⎨ ││⎩ F kn F t1Fr 1 Fkn= 179,25( N) = 1891,6( N ) =699,7( N ) = 179 ,25 ( N) a, Lực tác dụng lên trục và các mômen: Ta có PT mômen : ⎧ │ ││⎨ │││ ⎩0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 31 SV: LÊ VĂN ĐỨC GVHD: PHẠM MINH HẢI ∑F kx = X - F t + X + F kn = 0 ∑F ky = - Y - F r - Y = 0 ∑m x = F r .53 - F a . 48,8 2 + Y .106 = 0 ∑ m y = - F t .53 + X .106 + F kn .177 = 0 Từ 4 PT trên ta được: X 0 =1065,85( N ) Y 0= -970,7( N ) X 1=646,5( N ) Y 1 = - 271( N ) Và momen xoắn tác dụng lên trục là Mt1 = TI = 46156,33 Nmm b, tính đường kính trục ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY THIẾT KẾ HỆ DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI ⎧││⎨││⎩ d M j tđj = 3 = 0,1[ MM tđj σ 2 j ] ( + mm 0,75 ) T j 2 ( N . mm ) Trong đó : +)Mj , Mtđj , dj - lần lượt là môment uốn tổng, môment tương đương, đường kính trục tại các tiết diện j trên chiều dài trục. +)Myj , Mxj - mô men uốn trong mặt phẳng yoz và zox tại các thiết diện thứ j. +)[σ] - ứng suất cho phép chế tạo trục, tra bảng 10.5[1] do có d sb 1 = 35 mm thép C45 nên [σ] = 60 MPa •Tiết diện khớp nối M tđ = 0,75. T 1 2 = 0,75. 46156,33 2 = 39972,5 ( N . mm ) d I2 = 3 39972,5 0,1.60 = 18,8 ( mm ) •Tiết diện lắp ổ lăn M tđ = 0,75. T 1 2 + M y 2 = 0,75. 46156,33 2 ...

XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1JU5PLrubKb0oYNC7x_mmyGvn7qIspjQH/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1JU5PLrubKb0oYNC7x_mmyGvn7qIspjQH/view[/linktai]