• Giáo trình thiết bị điện trong máy cắt kim loại

Giáo trình thiết bị điện trong máy cắt kim loại

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình thiết bị điện trong máy cắt kim loại, Huỳnh Văn Quang, PDF, 37 trang, 15 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1F7pNrAnlqRWLS_VhLFXKeY44COacMCHV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1F7pNrAnlqRWLS_VhLFXKeY44COacMCHV/view[/linktai]