Giáo Trình Đo Lường Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Đo Lường Kỹ Thuật, Ks.Nghiêm Thị Phương, PDF, 135 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1EsBpbREG8lVZQNdNlMYgCYLpWp7dgpaP/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1EsBpbREG8lVZQNdNlMYgCYLpWp7dgpaP/view[/linktai]