Giáo trình ký thuật nguội

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình ký thuật nguội, Phí Trọng Hảo, PDF, 193 trang, 9 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1Jvfn9bMPypagSSJ68G0c_TkeKnIcsXoD/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1Jvfn9bMPypagSSJ68G0c_TkeKnIcsXoD/view[/linktai]