Giáo trình công nghệ đúc 1

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình công nghệ đúc 1, Nhiều Tác Giả, PDF, 23 trang, 543 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1HXHcqv99fEbvpFZ0JtbvPfLjlL0JZiq3/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1HXHcqv99fEbvpFZ0JtbvPfLjlL0JZiq3/view[/linktai]