Bài tập lớn vẽ kỹ thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài tập lớn vẽ kỹ thuật, Nhiều Tác Giả, PDF, 10 trang, 129 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1FAgqjt_3VX44XsMQJjoJs-2brZv4Uyhh/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1FAgqjt_3VX44XsMQJjoJs-2brZv4Uyhh/view[/linktai]