Bài giảng cấu tạo ô tô

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Bài giảng cấu tạo ô tô, Trương Mạnh Hùng, PDF, 199 trang, 22 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1hTiWR06yqLb8esmPFcxUP3quQ4GO1yu_/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1hTiWR06yqLb8esmPFcxUP3quQ4GO1yu_/view[/linktai]