Tổng quan về vi điều khiên thông dụng

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Tổng quan về vi điều khiên thông dụng, Nguyễn Hồng Quang, PDF, 26 trang, 330 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/19DzNVudNPv_QuPAoQddSVRSer9G7r8ph/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/19DzNVudNPv_QuPAoQddSVRSer9G7r8ph/view[/linktai]