Robot người

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Robot người, Nhiều Tác Giả, PDF, 34 trang, 2 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/142hg7-tY783CnCKQIjBuPdAvhjoF8aG2/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/142hg7-tY783CnCKQIjBuPdAvhjoF8aG2/view[/linktai]