[Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0

[Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0

TeraCopy Pro là một chương trình thú vị để di chuyển và sao chép các tập tin. Với sự giúp đỡ của nó, bạn có thể làm việc với một lượng lớn thông tin mà không sợ rằng đến một lúc nào đó hệ thống sẽ ngừng sao chép vào tệp vấn đề; trong trường hợp này, chương trình sẽ đơn giản bỏ qua nó và ghi vào nhật ký. Một trong những chức năng chính của TeraCopy là kiểm tra các tệp sau khi sao chép, điều này rất quan trọng khi làm việc với dữ liệu quan trọng hoặc trên ổ cứng bị lỗi. Ngoài ra, chương trình có thể lưu lịch sử sao chép, tích hợp vào các trình quản lý tệp phổ biến (Total Commander, Directory Opus), làm việc với các tệp .svf / .md5, sao chép các tệp bị chặn và xóa vĩnh viễn các tệp không cần thiết.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

Type: installation [official installer], unpacking portable
Languages: multi, there is Russian
Treatment: carried out [key]

Command line parameters:

Silent installation: / s / q
Choice of installation location: / D = PATH
Parameter / D = PATH is specified last

Thông tin bản cập nhật:

Version 3.26

- Added: option to execute PowerShell scripts on a job completion.
- Added: a sample PowerShell script for Pushover.
- Added: start verify process at any time from the context menu.
- Added: load hash files in UTF8 format by default.
- Added: show filenames of renamed files in the file list.
- Fixed: minor scrolling issues in the file list.

Version 3.21

- Fixed: Deleting source files on canceling move operation with enabled verification.

Version 3.2

- Favorite folders editing.
- Option to run a custom .cmd file on task completion.
- md5sum format for most hashes.
- Better icon for "Waiting for other transfers" status.

Version 3.12

- Fixed: SQL Engine error.
- Fixed: Random crash while scrolling files.
- Updated: language files.

Version 3.1

- Added: Multi-language support. 
- Added: Show all options in File Replace dialog.
- Fixed: 'Keep both' now applies to one file only.
- Added: 'Close panels' command.
- Fixed: crash while scrolling log

Version 3.0.8

- "Clear Transfer History" menu item.
- Closing application while copying.
- Fixed: drag and Drop from 7-Zip File Manager causes Unable to Access error.
- Fixed: drag and Drop from Filezilla causes Unable to Access error.
- Fixed: TeraCopy does not handle command line as expected.
- Fixed: folder names with dots are handled incorrectly by TeraCopy.
- Fixed: copied files have their "Date Modified" set to the current date/time.
- Fixed: active area of close buttons.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0
[Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0
[Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack, Portable] TeraCopy Pro 3.2.6.0


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)