• Động Lực Học Máy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004)

Động Lực Học Máy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004)

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Động Lực Học Máy (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004), Gs.Ts.Đỗ Sanh, PDF, 177 trang, 7 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1cJiVYodUVGZr5JCS9Q1YyAYqRUaqyres/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1cJiVYodUVGZr5JCS9Q1YyAYqRUaqyres/view[/linktai]