• Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao PCBN

Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao PCBN

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Nghiên Cứu Quá Trình Tiện Thép Hợp Kim Qua Tôi Bằng Cao PCBN, Nguyễn Thị Quốc Dung, PDF, 122 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1b6dI5HbdG4kpRUJZzxzjk6nyb2ZXxsme/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1b6dI5HbdG4kpRUJZzxzjk6nyb2ZXxsme/view[/linktai]