• Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình vật liệu và công nghệ cơ khí, Pgs.Ts.Hoàng Tùng, PDF, 162 trang, 27 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1bLiWKIMNYaYMy03faJaAFSZMn_92_Q0X/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1bLiWKIMNYaYMy03faJaAFSZMn_92_Q0X/view[/linktai]