Giáo trình thực hành sửa chữa

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình thực hành sửa chữa, Trương Minh Thành, PDF, 160 trang, 14 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/16TbYFYzDNDU3zP8oqfXv7lK2P5V85w5_/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/16TbYFYzDNDU3zP8oqfXv7lK2P5V85w5_/view[/linktai]