Giáo trình sức bền vật liệu II

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo trình sức bền vật liệu II, Lê Quang Minh, PDF, 109 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DbRSPCyVuUcQZhx3RpXHZSeQCJY8heul/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1DbRSPCyVuUcQZhx3RpXHZSeQCJY8heul/view[/linktai]